ارتباط با ما


 
  • آدرس مرکز: دانشگاه تربیت مدرس، کتابخانه مرکزی، طبقه اول، انتشارات دانشگاه
  • آدرس فروشگاه کتاب: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، روبه‌روی ساختمان آموزش، جنب مرکز تکثیر، فروشگاه کتاب
  • تلفن دفتر مدیریت (آقای حیدری): 82883095
  • تلفن بخش فروش کتاب (آقای پورمرادی) : 82883096
  • تلفن کارشناس سایت (خانم جعفرنیا): 82884192
  • دورنگار: 82883032
  • Email: majallat@modares.ac.ir, tmupress@modares.ac.ir