آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
ریاضی کاربردی مهدی میرزائی ریاضی استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی کاربردی یوسف جمالی فیزیک مهندسی استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی کاربردی رضوان صالحی ریاضی کاربردی استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی کاربردی مهدیه طهماسبی ریاضی محض استادیار مشاهده مشاهده
رياضي - آناليز سيدمسعود اميني رياضي محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي - آناليز علي ايرانمنش ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي - آناليز سيدمحمد باقري رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي - آناليز خسرو تاج بخش ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي - آناليز عباس حيدري رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي - آناليز علي رجائي ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي - آناليز فرشته سعدي ریاضی محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي - آناليز سيدمحمدباقر كاشاني ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي - آناليز ناصر گلستاني ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي - آناليز سيداحمد موسوي ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي - جبر سيدمسعود اميني رياضي محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي - جبر علي ايرانمنش ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي - جبر سيدمحمد باقري رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي - جبر خسرو تاج بخش ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي - جبر عباس حيدري رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي - جبر علي رجائي ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي - جبر فرشته سعدي ریاضی محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي - جبر سيدمحمدباقر كاشاني ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي - جبر ناصر گلستاني ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي - جبر سيداحمد موسوي ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي - هندسه (توپولوژي) سيدمسعود اميني رياضي محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي - هندسه (توپولوژي) علي ايرانمنش ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي - هندسه (توپولوژي) سيدمحمد باقري رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي - هندسه (توپولوژي) خسرو تاج بخش ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي - هندسه (توپولوژي) عباس حيدري رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي - هندسه (توپولوژي) علي رجائي ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي - هندسه (توپولوژي) فرشته سعدي ریاضی محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي - هندسه (توپولوژي) سيدمحمدباقر كاشاني ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي - هندسه (توپولوژي) ناصر گلستاني ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي - هندسه (توپولوژي) سيداحمد موسوي ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي محمدرضا اصلاحچي ریاضی کاربردی دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي سيدمحمد حسيني ریاضی کاربردی استاد مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي علاءالدين ملك ریاضی کاربردی دانشيار مشاهده مشاهده