زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
فتح اله امی پیشرانش دانشیار مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل ترمودینامیک و محیط زیست موتور، پیشرانش و توربوماشین
مجید میرزائی طراحی سازه های هوافضایی دانشیار مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل مکانیک شکست و خستگی روش های اجزای محدود، آنالیز تنش
بهزاد قدیری دهکردی آیرودینامیک استادیار مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل آیرودینامیک، دینامیک سیالات محاسباتی آیروالاستیسیته
سیدحمید جلالی نائینی دینامیک پرواز و کنترل استادیار مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل هدایت وسایل پروازی کنترل وضعیت ماهواره
سعید کریمیان علی آبادی آیرودینامیک استادیار مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل کنترل جریان ناپایا و توربین بادی ریز پرنده ها و سکوی تست پهپاد
مسعود ابراهیمی کچویی دینامیک پرواز و کنترل استادیار مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل روبات های پرنده مهندسی فضایی
امین فرخ آبادی طراحی سازه های هوافضایی استادیار مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل مکانیک خرابی در مواد مرکب ناپایداری سازه ها
فتح اله امی پیشرانش دانشیار مهندسی هوافضا-سازه های هوایی ترمودینامیک و محیط زیست موتور، پیشرانش و توربوماشین
مجید میرزائی طراحی سازه های هوافضایی دانشیار مهندسی هوافضا-سازه های هوایی مکانیک شکست و خستگی روش های اجزای محدود، آنالیز تنش
بهزاد قدیری دهکردی آیرودینامیک استادیار مهندسی هوافضا-سازه های هوایی آیرودینامیک، دینامیک سیالات محاسباتی آیروالاستیسیته
سیدحمید جلالی نائینی دینامیک پرواز و کنترل استادیار مهندسی هوافضا-سازه های هوایی هدایت وسایل پروازی کنترل وضعیت ماهواره
سعید کریمیان علی آبادی آیرودینامیک استادیار مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کنترل جریان ناپایا و توربین بادی ریز پرنده ها و سکوی تست پهپاد
مسعود ابراهیمی کچویی دینامیک پرواز و کنترل استادیار مهندسی هوافضا-سازه های هوایی روبات های پرنده مهندسی فضایی
امین فرخ آبادی طراحی سازه های هوافضایی استادیار مهندسی هوافضا-سازه های هوایی مکانیک خرابی در مواد مرکب ناپایداری سازه ها