حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


كیومرث مظاهری بادی
معاون اداری و مالی


محمدرضا انصاری
معاون آموزشی و پژوهشی


اكبر علی بیگلو

مدیران گروه‌ها


تبديل انرژی


هادی پاسدار شهری
طراحی كاربردی


مجید محمدی مقدم
مهندسی ساخت و توليد


حسن مسلمی نائینی
هوافضا


كیومرث مظاهری بادی