فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: کاربرگ درخواست تعیین رتبه دانش آموختگان دانش‏ آموخته 24
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 13
فرم شماره 2: کاربرگ ارزیابی سمینار یک دکتری 3
فرم شماره 3: کاربرگ ارزیابی سمینار دو دکتری 5
فرم شماره 4: طراحی سوالات آزمون دوره دکتری دکتری 5
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنما و زمینه­کاری پایان‌نامه کارشناسی­ارشد کارشناسی ارشد 55
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین موضوع سمینار دوره کارشناسی­ارشد و دکتری مشترک 30
فرم شماره 2: کاربرگ درخواست تجدید نظر نمرة امتحانی پایان ترم مشترک 3
فرم شماره 3: کاربرگ درخواست مشترک 19
فرم شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی دکتری دکتری 39
فرم شماره 5: کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 3
فرم شماره 6: کاربرگ درخواست انصراف دائم از تحصیل مشترک 7
فرم شماره 8: طرح درس مشترک 8
فرم شماره 9: کاربرگ مرخصی پیش از زایمان مشترک 5
فرم شماره 10: کاربرگ مرخصی پس از زایمان مشترک 0
فرم شماره 11: درخواست تمدید تحصیلی اول و دوم کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 25
فرم شماره 12: کمیسیون موارد خاص مشترک 11فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: کاربرگ دریافت وام دکتری 3
فرم شماره 2 : کاربرگ طرح تحقیق رساله دوره دکتری دکتری 48
فرم شماره 3: کاربرگ دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 47
فرم شماره 4: کاربرگ درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری 32
فرم شماره 5: کاربرگ صورت¬جلسه ارائه سمینار شش¬ماهه دوره دکتری دکتری 40
فرم شماره 6: کاربرگ صورت جلسه پیش دفاع دکتری دکتری 31
فرم شماره 7: کاربرگ دفاع از رساله دکتری دکتری 36
فرم شماره 8: کاربرگ صورت¬جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد کارشناسی ارشد 77
فرم شماره 9: کاربرگ تعیین/ حذف استاد مشاور پایان­نامه/ رساله مشترک 22
فرم شماره 10: کاربرگ تغییرعنوان پایان­نامه کارشناسی­ارشد/ رساله دکتری مشترک 29
فرم شماره11 : کاربرگ مجوز دفاع مشترک 55
فرم شماره 12: شرایط استفاده از دوره هی تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دوره دکتری دکتری 10
فرم شماره 13: کاربرگ مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده شرکت در دوره شش ماهه فرصت مطالعاتی دانشجویان دو دکتری 8
فرم شماره 14: ارائه گزارش سه ماه کارشناسی ارشد 31
فرم شماره 15: آیین نامه چاپ مشترک 149
فرم شماره 16: فرم صورتجلسه مشترک 28
فرم شماره 17: فرم قرارداد مشترک 16
فرم شماره 18:آئین نامه حق مالکیت مشترک 99
فرم شماره19: کاربرگ درخواست پیش دفاع دکتری 67
فرم شماره 20: فرمت تسویه حساب دانشکده مشترک 139