برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# تور بولانس (اختیاری) جعفريان دهكردي علي دکتری درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 6 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 6
# ديناميك گاز (اختیاری) مظاهري بادي كيومرث دکتری درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 215-1 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 215-1
# مكانيك سيالات پيشرفته (اصلی) حيدري نژاد قاسم کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: پ 6 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: پ 6
# مكانيك سيالات پيشرفته (اصلی) مداحيان رضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: پ 3 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: پ 2
# محاسبات عددي پيشرفته (اصلی) خالقي حسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 215-1 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: 215-1
# محاسبات عددي پيشرفته (اصلی) پاسدار شهري هادي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 6 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 6
# رياضيات مهندسي پيشرفته I (اصلی) ضابطيان طرقي محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 215-1 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 215-1
# رياضيات مهندسي پيشرفته I (اصلی) هيهات محمد مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 6 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 6
# انتقال حرارت پيشرفته (اصلی) هيهات محمد مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: 216-1
# مكانيك سيالات پيشرفته (اصلی) مداحيان رضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 08:00-11:00 مکان: كلاس شماره 305
# محاسبات عددي پيشرفته (اصلی) پاسدار شهري هادي کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:30-16:30 مکان: كلاس شماره 305
# رياضيات مهندسي پيشرفته I (اصلی) ضابطيان طرقي محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-11:00 مکان: كلاس شماره 305
# انتقال حرارت در جريان هاي چند فازي (اختصاصی) انصاري محمدرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 6 درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 6
# ديناميك جريان هاي تراكم پذير (اختصاصی) مظاهري بادي كيومرث کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 215-1 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 215-1
# تهويه مطبوع پيشرفته (اختصاصی) مداحيان رضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: پ 6 درس(ت): دو شنبه 16:30-18:00 مکان: پ 6
# موتورهاي احتراق داخلي پيشرفته (اختصاصی) ضابطيان طرقي محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 215-1 درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: 215-1
# پردازش موازي (اختصاصی) پاسدار شهري هادي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 215-1 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 215-1