دکتری


 
ردیف نام نام خانوادگی سال فراغت از تحصیل استاد راهنما عنوان پایان نامه/رساله
1 رضا رفيعي 1391 فتح اله امی بررسي تجربي افزودن DIPE و TBA به بنزين و تاثير آنها بر كاهش مصرف سوخت و انتشار آلاينده ها در موتور XU7- JP/L3
2 سعید جوان 1390 فتح اله امی بررسي تجربي تاثير شمع كاركرده برعملكرد و آلاينده ها در موتور اشتعال جرقه اي گاز سوز
3 امیر استوارآذر 1390 بهزاد قدیری دهكردی شبيه سازي عددي سه بعدي جريان سيال حول تيرصلب بامقطع مربعي
4 امیررضا نيازمند 1390 بهزاد قدیری دهكردی شبيه سازي جريان هاي مغشوش داخلي به روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ با استفاده از زير مدل تابع سازه اي سرعت
5 محسن دزفولي 1390 بهزاد قدیری دهكردی شبيه سازي ارتعاش ناشي از جريان اطراف سيلندر استوانه اي با استفاده از روش تلفيقي گردابه تصادفي و المان مرزي
6 عای محمد يگانه مقدم 1390 فتح اله امی مدلسازي و بهينه سازي سيستم يك خودرو هيبريدپيل سوختي - الكتريكي با سوخت هيدروژن
7 حسن شتابي وش 1390 فتح اله امی تحليل عددي برخورد قطره به فيلم ديواره
8 محمدرحیم ملك بالا 1390 فتح اله امی طراحي ،مدلسازي و كنترل يك سيستم پيشرانش هيبريدي پيل سوختي- الكتريكي مستقل از هوا
9 حمیدرضا عباسي فرد 1390 بهزاد قدیری دهكردی شبيه سازي عددي جريان دوفازي همگن در اطراف يك سيلندر ساكن
10 میثم محمدي امين 1391 بهزاد قدیری دهكردی تحليل ايروالاستيك بال سه بعدي در جريان گذر صوت با استفاده از مدل سازي رتبه كاسته
11 علی ميرمحمدي 1390 فتح اله امی مدلسازي موتورهاي اشتعال جرقه اي با پاشش مستقيم گازوبار چينه اي
12 سیدحسین موسوي 1393 فتح اله امی تخمين فاكتور تراكم پذيري منفذي سنگ مخزن توسط روش المان محدود مبتني بر آناليز ديجيتالي
13 نیما فلاح جويباري 1393 مهدی معرفت ارايه مدل اغتشاشي ماكروسكوپيك براي جريان واكنشي در ماده متخلخل
14 علی مهرآبادي 1390 بهزاد قدیری دهكردی تحليل عددي ارتعاش استوانه اي با دو درجه آزادي در نزديكي سطح آزاد سيال
15 علی طيبي 1392 بهزاد قدیری دهكردی توسعه روشهاي SPH وMPS براي شبيه سازي عددي ارتعاشات ناشي از جريان اطراف يك استوانه دايروي