کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی سال فراغت از تحصیل استاد راهنما عنوان پایان نامه/رساله
1 پیام شفيعي 1392 مهدی معرفت ارزيابي چندمعياره سيستم توليدهمزمان برق،حرارت وسرمابراي ساختمان هاي اداري دراقليم گرم وخشك ايران
2 معصومه رئوفي 1392 كیومرث مظاهری بادی بررسي تأثير تهويه طولي روي آتش سوزي هاي بزرگ در تونلهاي بين شهري
3 نوید مروت 1392 مهدی معرفت شبيه سازي عددي و تحليل اثر موقعيت دريچه هاي هوا بر آسايش حرارتي و كيفيت هوادراتاق مجهزبه سرمايش تابشي سقفي
4 سعید عظيمي باويل عليائي 1392 علی جعفریان دهكردی شبيه سازي ديناميكي سيستم هاي نمك زدايي تقطير چند مرحله اي با درنظر گرفتن اثر دميستر
5 علی پورفرزانه 1392 علی جعفریان دهكردی بررسي دوره بازيابي اتاق تميز با استفاده از شبيه سازي ديناميكي حركت هوا و ذرات
6 راضیه ياراحمدي 1392 كیومرث مظاهری بادی مطالعه نقش آشفتگي در عملكرد بخاري هاي گازسوز خانگي با استفاده از شبيه سازي عددي
7 صوفیا خليلي 1392 علی جعفریان دهكردی شبيه سازي عددي جريان در كانال هيدروديناميك مغناطيسي و بررسي اثر آن بر عملكرد سيكل هاي تركيبي سه گانه
8 محمد طاطار 1392 مهدی معرفت مطالعه تحليلي-عددي اثرات موقعيت مكاني پنجره براي بهترين حالت تهويه طبيعي با توجه به آسايش حرارتي
9 سحر جعفري نيولوئي 1392 محمدرضا انصاری شبيه سازي اثرات ميدان جريان در تغيير شكل قطره در حال سقوط در هوا.
10 مریم ماپار 1392 قاسم حیدری نژاد شبيه سازي عددي رفتار حريق در تونل
11 بابک حبيب پور 1392 محمدرضا انصاری بررسي تجربي اثر شيب هاي متوالي بر روي اندازه ي حباب در رژيم پلاگ جريان دوفازي
12 ابراهیم سليمي بابوكاني 1392 محمدرضا انصاری بررسي اثر شيب هاي متوالي بر تغيير شكل حباب رژيم جريان دوفازي Plug به روش عددي VOF
13 مجتبی رحيم پور 1392 كیومرث مظاهری بادی شبيه سازي عددي كوره دوار ذوب آلومينيوم
14 ثنا حسيني 1392 قاسم حیدری نژاد شبيه سازي عددي سيستم تلفيقي خنك كننده تبخيري مستقيم-برج خنك كننده-چرخ دسيكنت
15 امیر عبدالهي 1393 قاسم حیدری نژاد شبيه سازي عددي توزيع آلودگي در جريان هواي آشفته اطراف ساختمان در مقياس مايكرو
16 سحر كياني حقگو 1393 محمدرضا انصاری مطالعه آزمايشگاهي الگوهاي جريان دوفازي گاز مايع رو به پايين در لوله هاي عمودي
17 مهدی رمضان پوركومله 1393 مهدی معرفت پيشنهاد يك پيكربندي جديد باي پس و بررسي هموديناميك آن.
18 سحر رفيعي اصل 1393 محمدرضا انصاری شبيه سازي سه بعدي عددي جريان هاي دوفازي گاز-مايع در اتصال T شكل
19 مسعود شفا 1393 كیومرث مظاهری بادی شبيه سازي عددي كاهش آلاينده NOx با روش كاهش انتخابي غيركاتاليستي (SNCR) در دودكش
20 رضا آزادي 1393 محمدرضا انصاری مطالعه آزمايشگاهي الگو‌هاي جريان دوفازي گاز- مايع رو به بالا در لوله‌هاي عمودي
21 محمد خرمدل 1393 حسن خالقی بررسي جريان ورودي به سيلندر در موتورهاي احتراق داخلي با استفاده از مدل توربولانسي گردابه بزرگ (LES)
22 شهیده صياديان 1393 كیومرث مظاهری بادی شبيه سازي عددي محفظه احتراق توربين گاز زميني با هدف كاهش آلاينده NOX با روش CLN
23 سیدضیا ميري كافي آباد 1393 قاسم حیدری نژاد بهينه سازي سيستم سرمايش تركيبي خنك كننده تبخيري - چرخ دسيكنت - برج خنك كن
24 علیرضا جماراني 1393 مهدی معرفت شبيه سازي جريان مغشوش در مبدل حرارتي دولوله اي با ماده متخلخل
25 محمدحسین گياهي 1393 علی جعفریان دهكردی شبيه سازي آيروالاستيك توربين بادي محور افقي
26 مجتبی بهرمندجوي 1393 علی جعفریان دهكردی شبيه سازي ترموديناميكي فناوري تركيبي توليد همزمان آب وتوان بر پايه نمك زدايي حرارتي /غشايي در كنار نيروگاه
27 حبیب اله فاتح نوبندگاني 1393 كیومرث مظاهری بادی مدل سازي عددي كوره دوار سيمان
28 صادق احمدي 1393 مهدی معرفت بررسي عملكرد سيستم تركيبي مبدل حرارتي زمين به هوا به همراه سيستمهاي تهويه مطبوع ديگر
29 علی يوسفي 1393 علی جعفریان دهكردی شبيه سازي عددي سردساز گيفورد مك ماهان
30 محمد عزيزي بروجني 1393 علی جعفریان دهكردی بررسي تجربي و شبيه سازي ديناميكي اجكتوروترموكمپرسور سامانه هاي نمك زدايي حرارتي
31 محمدحسین صابري مقدم 1393 كیومرث مظاهری بادی بررسي پارامتري عملكرد مشعل پيش آميخته مسطح چند سوراخه
32 محمدحسن فتح الله زاده 1393 قاسم حیدری نژاد شبيه سازي عددي آسايش حرارتي در مكاني پرازدحام با سيستم توزيع هواي زير سطحي
33 اسعد ميره كي 1393 محمدرضا انصاری شبيه سازي سه بعدي تلاطم سيال در مخازن مستطيلي دو فازي تحت ارتعاشات عرضي با روشVOF
34 مجید ماندگاري 1393 مهدی معرفت ارائه روش طراحي سيستم هواكش خورشيدي براي يك ساختمان مسكوني متداول در ايران با توجه به اقليم هاي آب وهوايي متفاوت
35 محمدرضا سيدنژاد 1393 قاسم حیدری نژاد شبيه سازي عددي فرايند انتقال حرارت و جرم درون پارچه متخلخل با در نظر گرفتن اثر لايه الكتريكي دوگانه
36 سلیم مصلحي 1390 مهدی معرفت تحليل سيستم هاي هيدرونيك سرمايش -گرمايش تشعشعي سقفي از نظر مصرف انرژي و آسايش حرارتي در شرايط آب و هوايي مختلف ايران
37 فریبرز وثوق 1393 قاسم حیدری نژاد بررسي علل افزايش ميانگين دماي محيط با نگرش ويژه به تاثير آن بر شهرهاي بزرگ
38 مجتبی سعيدي 1394 مهدی معرفت براورد ميزان صرفه جويي انرژي در ساختمان به كمك بادگير
39 حسین شهسواري 1394 محمدرضا انصاری تركيب سيستم هاي ذخيره انرژي گرماي محسوس و نهان به منظور بهبود عملكرد و كاهش هزينه
40 فرشاد عاكفيان 1394 حسن خالقی بررسي عددي رفتار اسپري تبخيري
41 سینا صفاخو 1394 حسن خالقی تحليل جريان داخل سيلندر طي مرحله تراكم و تزريق سوخت با استفاده از مدل توربولانسي شبيه سازي گردابه هاي بزرگ ( LES )
42 فرهاد عابديني 1394 كیومرث مظاهری بادی شبيه سازي عددي احتراق سوخت زيست توده در مشعل هاي صنعتي
43 مرتضی رضواندهي 1394 محمدرضا انصاری بررسي و شبيه‌سازي عددي جريان دوفازي گاز-مايع در اسلاگ‌كچر نوع مخزني
44 هادی بهمني جلالي 1394 حسن خالقی مدلسازي عددي جو با استفاده از مدل محدود RegCM3
45 صابر پيلوا 1394 كیومرث مظاهری بادی شبيه سازي محفظه احتراق كوره كراكينگ با درنظر گرفتن انتقال حرارت توام در جداره هاي راكتور
46 احسان محمديان اصفهاني 1394 كیومرث مظاهری بادی شبيه سازي عددي احتراق مشعل هاي دوگانه سوز در بويلرهاي نيروگاهي
47 سیدعلی ميراحمدي گلرودباري 1394 مهدی معرفت مدلسازي و بررسي عملكرد حرارتي و برودتي سامانه مبدل حرارتي هوا - زمين به صورت تحليلي
48 توحید زماني 1394 قاسم حیدری نژاد شبيه سازي عددي جريان آشفته سيال گاز - جامد و بررسي مدل هاي برخورد ذره به ديوار
49 علیرضا لشكري 1394 محمدرضا انصاری شبيه سازي عددي جريان دو فازي ( گاز - مايع ) در كانال مستطيلي مسير دره اي با روش VOF
50 محمدرضا اسعدي مقدم 1394 قاسم حیدری نژاد شبيه‌سازي سيستم مه‌آب براي پيش‌سرمايش هواي ورودي به كندانسور چيلر هواخنك
51 فرزین داودي 1390 مهدی معرفت ارزيابي عملكرد انرژي شيشه هاي مختلف پنجره ساختمان در اقليم هاي متفاوت ايران
52 محمد شرفي 1390 محمدرضا انصاری بررسي مدل تجربي چيلر باز با هدف ذخيره سازي انرژي تحت شرايط آتمسفريك
53 امین داوري ملك ابادي 1390 مهدی معرفت تحليل عددي جريان و انتقال حرارت در كانال با تيغه متخلخل
54 محمدآرمین صابوني 1390 مهدی معرفت كاربرد انرژي خورشيدي در ساختمان هاي مسكوني متداول با راه پله هاي نماشيشه اي در اقليم گوناگون كشور
55 سیدامیررضا حسيني 1390 مهدی معرفت تحليل عملكرد پانل هاي سرمايش سقفي هيدرونيك در نزديكي دماي شبنم
56 مجید مشهودي فلاح 1390 مهدی معرفت تحليل تجربي عملكرد سيكل كامل تابشي سقفي از نظر پارامترهاي آسايش حرارتي ومصرف انرژي
57 محسن آزادي 1390 محمدرضا انصاری بررسي تجربي اثر فاصله عمودي و زاويه شيب كانال S شكل بر الگوي جريان دوفازي
58 آرش اسماعيلي 1390 مهدی معرفت مدل سازي انتقال حرارت تركيبي هدايت- تشعشع در عايق چند لايه در يك سيستم حفاظت حرارتي
59 بهروز بهرامي 1390 مهدی معرفت تحليل عملكرد ژانلهاي سرمايش وگرمايش تابشي ديواري به لحاظ مصرف انرزي وشرايط آسايش حرارتي
60 امین بياباني علي تپه 1390 مهدی معرفت تدوين روش طراحي در مبدل حرارتي زمين Borehde
61 مهدی تيماجي 1390 كیومرث مظاهری بادی بررسي اثر چيدمان موانع بر شتاب گيري شعله در انفجار ابر گازي
62 تمین حديدي 1390 محمدرضا انصاری برسي اثر ميدان مغناطيسي بر يك حباب در جريان دو فازي حبابي با استفاده از روش level set
63 سوده خسروي 1390 محمدرضا انصاری تاثير زاويه ديفيوزر بر جريان دو فازي خروجي از توربين بخار
64 حسن شتابي وش 1390 فتح اله امی تحليل عددي برخورد قطره به فيلم ديواره
65 علی شمعوني پوردزفولي 1390 كیومرث مظاهری بادی استفاده از روش جدول سازي در جاي تطبيق پذير (ISAT) در شبيه سازي احتراق در كوره هاي بدون شعله
66 سیدمحمدصادق ابراهيمي 1390 علی جعفریان دهكردی شبيه سازي فرآيند واحد تغليظ كننده پساب با تبخير كننده فيلم ريزشي
67 هادی ايماني 1390 محمدرضا انصاری كاربرد روش AUSM در مدل دو سيالي دو فشاري در پيش بيني شاك
68 رضا خدادادي آزادبني 1391 كیومرث مظاهری بادی بررسي دو بعدي برخورد شوك با حباب غير واكنشي
69 رویا ساماني پور 1390 مهدی معرفت تحليل حرارتي بافت در اثر امواج آلتراسوند كانوني تقويت شده (HIFU)
70 حسین شجاعي برجوئي 1391 كیومرث مظاهری بادی شبيه سازي عددي احتراقدر توليد كننده گاز كيسه هواي خودرو
71 حسن قاسم زاده 1390 مهدی معرفت طراحي سيستم توليد همزمان برق و گرما با به كارگيري موتور احتراق داخلي براي منازل مسكوني در آب و هواي معتدل
72 محمدرضا قدرتي 1390 مهدی معرفت بررسي شرايط آسايش حرارتي در محيط هاي داخلي با در نظر گرفتن رطوبت با استفاده از روش ناحيه اي هوا
73 رضا قيصري 1390 محمدرضا انصاری بررسي آزمايشگاهي اثر چيدمان و هندسه ي خان بر روي الگوهاي جريان دو فازي آب و هوا در كانال هاي افقي
74 محمدسعید احمدي قيري 1391 محمدرضا انصاری بررسي ازمايشگاهي رژيمهاي جريان دو فازي در كانال تپه اي و دره اي شكل
75 محمد امجدي 1391 قاسم حیدری نژاد شبيه سازي فرايند ضد عفوني سازي هوا با استفاده از لامپ هاي فرابنفش سقفي
76 محمد آهنگري 1391 مهدی معرفت بررسي عملكرد سيستم دو لايه اي مواد تغيير فاز دهنده در ساختمان با تحليل مصرف انرژي و آسايش حرارتي در اقليم هاي ايران
77 هه ژار رسولي 1391 مهدی معرفت مطالعه عددي و تجربي نرخ نفوذ هوا از درها و پنجره هاي رايج داخل ايران
78 سینا شهبازي 1391 قاسم حیدری نژاد شبيه سازي عددي آلودگي در تونل
79 بهزاد صادقي حاجي پيرلو 1391 محمدرضا انصاری استفاده از تقاطع t شكل جهت كاهش جريان رژيم اسلاگ و تاثير آن بر الگوهاي جريان دو فازي مايع- گاز
80 مسعود عربلو 1391 شبيه سازي عددي سردساز لوله ضرباني دو مرحلهه اي مينياتوري با ورودي ثانويه
81 آیدا فتحي پور 1391 كیومرث مظاهری بادی مدل سازي عددي سوختگي هاي حرارتي براي بررسي نقش پارامترهاي كيسه هاي هوا روي ايجاد سوختگي هاي ناشي از آن
82 امین كاردگر 1391 كیومرث مظاهری بادی شبيه سازي احتراق سوخت rdf (سوخت مشتق شده از زباله) در كوره بستر سيال سان به منظور بررسي پارامترهاي مربوط به كوره
83 مصطفی قدمياري 1394 محمدرضا انصاری حل عددي جريان دوفاز پخش تراكم پذير با استفاده از مدل دوسيالي تك فشاري براساس الگوريتم هاي فشار مبنا
84 رقیه واشقاني فراهاني 1394 قاسم حیدری نژاد شبيه سازي عددي رفتار حريق در تونل همراه با سيستم هاي تهويه و اطفا
85 مریم انصاري 1394 مهدی معرفت تحليل تاثير ميزان تترينگ شرياني روي برآورد تصلب شرايين
86 فرهاد ورقي 1394 علی جعفریان دهكردی شبيه سازي عددي و بررسي تجربي بويلر بازياب حرارت توليد بخار مقياس كوچك
87 مسعود رضايي 1394 علی جعفریان دهكردی شبيه سازي عددي سردساز لوله ضرباني دو مرحله اي تركيبي بر مبناي رفتار گاز واقعي
88 محمدامین محمدي 1394 علی جعفریان دهكردی شبيه سازي CFD موتور استرلينگ نوع بتا:هدف كاربرد خورشيدي
89 مهدی ترشيزي 1394 حسن خالقی مدلسازي عددي احتراق همراه با اغتشاش در مشعل متخلخل
90 رضا بليط 1394 مهدی معرفت بررسي تحليلي و عددي بازده كلي مشعل هاي متخلخل با شعله سطحي در مصارف خانگي
91 سجاد نوريان 1394 مهدی معرفت بررسي تجربي بازده مشعل هاي متخلخل با مصارف خانگي
92 پدرام پاك زاد 1394 قاسم حیدری نژاد شبيه سازي عددي روش هاي بهبود سيستم هاي تهويه در معادن زغال سنگ زير زميني با عمق متوسط
93 آرمین چگيني سبزوارخاني 1394 محمدرضا انصاری شبيه سازي عددي جريان دو فازي جهت بررسي رابطه بين افت فشار و انرژي سينتيك موج اسلاگ در كانال افقي
94 وحید جمالي 1394 كیومرث مظاهری بادی مقايسه مشعل هاي پرچرخش، كم چرخش وطبقه اي در احتراق پيش آميخته رقيق با استفاده از شبيه سازي عددي
95 سیدکوروش ميرفضلي 1394 علی جعفریان دهكردی شبيه سازي آيروديناميكي توربين باد عمود محور جهت تامين انرژي ساختمان هاي بلند
96 مهدی مظهري 1394 مهدی معرفت اثرات چرخ دسيكنت رطوبت زدا بر چگالش و مصرف انرژي و آسايش حرارتي در سيستم سرمايش تابشي در اقليم هاي مرطوب كشور
97 حمیدرضا عباسي فرد بهزاد قدیری دهكردی شبيه سازي عددي جريان دوفازي همگن در اطراف يك سيلندر ساكن
98 محمدرضا كشتكار 1395 حسن خالقی مدلسازي عددي اغتشاشدر جريان واكنشي اسپري در موتور ديزل با استفاده از روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
99 شهروز متقيان 1395 هادی پاسدار شهری شبيه سازي عددي گسترش روبه بالا شعله روي سطح پليمري
100 مهدی بردبار 1395 هادی پاسدار شهری شبيه سازي عددي رفتار شعله هاي لوله اي در حالت پيش آميخته و غير پيش آميخته
101 رضا حضرتي بقراباد 1395 كیومرث مظاهری بادی بررسي عددي آئروديناميك جريان و شعله در كوره‌هاي دوار
102 امیر يوسفي 1395 قاسم حیدری نژاد افزايش دامنه عدد رينولدز در شبيهسازي عددي به روش المان مرزي
103 سيده بهاره موسوي 1395 محمد مهدی هیهات بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي از استوانه ي دايروي نوساني در جريان نانوسيال
104 جمال دارند 1395 علی جعفریان دهكردی شبيه سازي عددي نمك‌زدايي الكترواستاتيكي از نفت خام
105 عماد موسوي 1395 قاسم حیدری نژاد شبيه سازي عددي اطفاء حريق استخري توسط سيستم مهآب با بررسي اثر تهويه و پارامترهاي نازل
106 سیدیوسف عدل جو 1395 محمدرضا انصاری شبيه سازي عددي جريان دوفازي مايع-گاز همسو در لوله هاي عمودي قطر بزرگ
107 رضا كريم زاده اويندين 1395 علی جعفریان دهكردی بررسي آزمايشگاهي و عددي تاثير شرايط عملياتي در پالس تيوب با سيال عامل هوا
108 دانیال حكيمي راد 1395 مهدی معرفت مطالعه تجربي و عددي تأثير درزبندهاي مختلف بر ميزان نفوذ هوا از پنجرههاي رايج در ايران
109 حمیدرضا خاري نژادآراني 1395 علی جعفریان دهكردی انتخاب يك مدل مناسب توربولانسي براي پخش ذرات در فضاهاي كنترل شده
110 محمدحسین مناجاتي سحرخيز 1395 محمدرضا انصاری شبيه سازي عددي الگوهاي جريان دوفازي آب و هوا در انال افقي ريب دار
111 محسن زارعي 1395 محمدرضا انصاری بررسي جريان دو فازي ناهمسو در لوله هاي عمودي به روش هاي تجربي و عددي
112 پیمان رستمي 1395 محمدرضا انصاری بررسي تجربي و عددي اثر ميدان مغناطيسي بر يك حباب در جريان دوفازي حبابي.
113 زهرا فيروزنيا 1395 حسن خالقی مدل سازي عددي برخورد اسپري سوخت با جدار در موتور ديزل
114 اصغر ايران نژاد 1395 محمد مهدی هیهات مطالعه تجربي ضريب هدايت الكتريكي و هدايت حرارتي نانوسيال
115 بنفشه نادري 1396 محمد مهدی هیهات بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي از استوانه با نوسان زاويه ايي در جريان نانوسيال
116 علی شهانقي 1396 هادی پاسدار شهری شبيه سازي عددي خاموشي محلي شعله در جريان مغشوش
117 رضا عباسي 1396 محمدرضا انصاری شبيه سازي انتقال حرارت سطح پره توربين گاز توسط هواي خنك كن نفوذي
118 میثم پرنيان 1396 محمدرضا انصاری شبيه سازي برخورد قطره ي در حال سقوط در هوا با لايه ي نازكي از سيال مايع
119 ادریس رحماني 1396 محمد ضابطیان طرقی مدلسازي ترموديناميكي موتور بنزيني تزريق مستقيم به منظور دستيابي به مخلوط بهينه
120 شهرزاد عبادتي 1396 محمد ضابطیان طرقی بررسي نظري و آزمايشگاهي اثرات حرارتي ليزر بر جريان هاي حاوي ميكروذرات
121 سیدمهران ميرباقري مرويلي 1396 كیومرث مظاهری بادی شبيه سازي كوره هاي كراكينگ با استفاده از مشعل هاي شعله تخت به منظور ايجاد شار حرارتي يكنواخت با مكانيزم تشعشع در محفظه احتراق
122 علی اصغري 1396 كیومرث مظاهری بادی مطالعه عددي تاثير تزريق دي اكسيد كربن بر توزيع دما و انتشار مونواكسيد كربن در احتراق سوخت - اكسيژن
123 سجاد يزدان پرست 1395 حسن خالقی بررسي احتراق پيش آميخته وغير پيش آميخته در اسپري ديزل
124 مهران رشيدي 1395 محمد ضابطیان طرقی طراحي وامكان سنجي ساخت سامانه غير تماسي جهت پيش بيني اشتعال موتورهاي احتراق تراكمي با مخلوط همگن (HCCI)
125 کامیار عطائي 1395 هادی پاسدار شهری شبيه سازي ديناميكي سيستم فلر سكوهاي نفتي وبررسي راهكارهاي كاهش گاز فلر
126 محمد دانشمندي 1395 مهدی معرفت برآورد تاثيرات نورگير بازبرمصرف انرژي در ساختمان هاي متداول ايران
127 حمیدرضا باباخاني 1395 قاسم حیدری نژاد مطالعه عددي پارامترهاي هموديناميكي پيكربندي مختلف عروق به منظور پيش بيني بهترين باي پس در بيمار عروق كرونري
128 سیدمحمدرضا ملكي كوهپايه 1395 مهدی معرفت بررسي نقش حياط مركزي در بهبود عملكرد گرمايي ساختمان
129 حامد پيره زاديان 1395 رضا مداحیان بازسازي تصاوير در ترموگرافي با استفاده از تكنيك هاي حل انتقال حرارت معكوس
130 نهاله ستوده 1396 رضا مداحیان شبيه‌سازي عددي فرآيند گذراي تشكيل طناب چرخشي گردابه در درفت تيوب توربين فرانسيس 99
131 وحید پارسا 1396 كیومرث مظاهری بادی بررسي جريان هوا و سوخت در ناحيه اختلاط مشعل‌هاي مخلوط سرنازل دمشي و دستيابي به طرح هندسه بهينه‌ي نازل
132 سیدمهران ميرباقري مرويلي 1396 كیومرث مظاهری بادی شبيه سازي كوره هاي كراكينگ با استفاده از مشعل هاي شعله تخت به منظور ايجاد شار حرارتي يكنواخت با مكانيزم تشعشع در محفظه احتراق
133 علی اصغري 1396 كیومرث مظاهری بادی مطالعه عددي تاثير تزريق دي اكسيد كربن بر توزيع دما و انتشار مونواكسيد كربن در احتراق سوخت - اكسيژن
134 رضا رفيعي 1391 فتح اله امی بررسي تجربي افزودن DIPE و TBA به بنزين و تاثير آنها بر كاهش مصرف سوخت و انتشار آلاينده ها در موتور XU7- JP/L3
135 سعید جوان 1390 فتح اله امی بررسي تجربي تاثير شمع كاركرده برعملكرد و آلاينده ها در موتور اشتعال جرقه اي گاز سوز
136 امیر استوارآذر 1390 بهزاد قدیری دهكردی شبيه سازي عددي سه بعدي جريان سيال حول تيرصلب بامقطع مربعي
137 امیررضا نيازمند 1390 بهزاد قدیری دهكردی شبيه سازي جريان هاي مغشوش داخلي به روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ با استفاده از زير مدل تابع سازه اي سرعت
138 محسن دزفولي 1390 بهزاد قدیری دهكردی شبيه سازي ارتعاش ناشي از جريان اطراف سيلندر استوانه اي با استفاده از روش تلفيقي گردابه تصادفي و المان مرزي
139 علی محمد يگانه مقدم 1390 فتح اله امی مدلسازي و بهينه سازي سيستم يك خودرو هيبريدپيل سوختي - الكتريكي با سوخت هيدروژن
140 حسن شتابي وش 1390 فتح اله امی تحليل عددي برخورد قطره به فيلم ديواره
141 محمدرحیم ملك بالا 1390 فتح اله امی طراحي ،مدلسازي و كنترل يك سيستم پيشرانش هيبريدي پيل سوختي- الكتريكي مستقل از هوا
142 حمیدرضا عباسي فرد 1390 بهزاد قدیری دهكردی شبيه سازي عددي جريان دوفازي همگن در اطراف يك سيلندر ساكن