برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مباحث منتخب (ارتعاشات سيستم هاي ممتد) (اختیاری) اسماعيل زاده خادم سيامك کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.05 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.05
# رباتيك پيشرفته (اختیاری) عاقلي حاجي آبادي محمد مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: دانشكده فناوري برتر 4 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: دانشكده فناوري برتر 4
# تحليل شكل دادن فلزات (اختیاری) مسلمي نائيني حسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 18:00-19:30 مکان: 215-1 درس(ت): سه شنبه 18:00-19:30 مکان: 215-1
# جوشكاري (اختیاری) اكبري داود کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.05 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.05
# فناوري پلاستيك پيشرفته 1 (اختیاری) بهروش اميرحسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 16:30-18:00 مکان: 215-1 درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: 215-1
# مكاترونيك 1 (اختیاری) كرفي محمد رضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.05 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 222-1
# طراحي اجزاء و سازه ماشين ابزار (اختیاری) اساتيد گروه آموزشي کارشناسی‌ارشد
# روش اجزائ محدود (اختیاری) ناطق محمدجواد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.05 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.05
# متالوژي در توليد (اختیاری) اكبري داود کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: پ 6 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 6
# طراحي اجزاء و سازه ماشين ابزار (اختیاری) ناطق محمدجواد دکتری درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 215-1 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 215-1
# محاسبات عددي پيشرفته (اصلی) مسلمي نائيني حسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 6 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 6
# سيستمهاي توليد صنعتي (اصلی) صادقي محمدحسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 6 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 6
# رياضيات مهندسي پيشرفته (اصلی) بهروش اميرحسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: 215-1 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 215-1
# محاسبات عددي پيشرفته (اصلی) مسلمي نائيني حسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): پنج شنبه 08:00-11:00 مکان: 215-1
# سيستمهاي توليد صنعتي (اصلی) صادقي محمدحسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 15:00-18:00 مکان: 215-1
# رياضيات مهندسي پيشرفته (اصلی) بهروش اميرحسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): پنج شنبه 11:00-15:00 مکان: 215-1