کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی سال فراغت از تحصیل استاد راهنما عنوان پایان نامه/رساله
1 محمد مجربي تبريزي 1396 محمدمهدی عاقلی حاجی آبادی طراحي و ساخت كفي كفش هوشمند جهت تحليل حركت
2 سیامک پوريان 1393 بررسي عددي و تجربي عيب نازك شدگي در فرايند شكل دهي غلتكي سرد پروفيل با مقطع كانالي شكل متقارن
3 لادن رجبعلي مهدياني 1394 امیرحسین بهروش طراحي وآناليز پروتز مچ پا وساخت
4 محمدمهدی شهرياري فرد 1394 محمد گلزار طراحي، ساخت و بررسي خواص مكانيكي اتصال مقاطع لوله اي كامپوزيتي و فلزي
5 ایمان بهرام زاده 1395 حسن مسلمی نائینی بررسي عددي و تجربي خطاي انحراف از زاويه اصلي در فرآيند شكل دهي غلتكي سرد مقاطع U شكل متقارن
6 محمدمهدی حيدري 1396 حسن مسلمی نائینی بررسي عددي و تجربي عيب پيچش در در فرآيند شكل دهي غلتكي سرد مقاطع كانالي شكل با سوراخ هاي نامتقارن