برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# كنترل محركه هاي الكتريكي (اختیاری) يزديان ورجاني علي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.08 درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.08
# ترموالاستيسيته (اختیاری) علي بيگلو اكبر کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: 221 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: 221
# مكانيك ضربه اي 1 (اختیاری) لياقت غلامحسين احمدي حامد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.05 درس(ت): يك شنبه 16:30-18:00 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.05 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: 215-1
# رباتيك پيشرفته (اختیاری) عاقلي حاجي آبادي محمد مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: دانشكده فناوري برتر 4 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: دانشكده فناوري برتر 4
# كنترل رباتها (اختیاری) اساتيد گروه آموزشي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.05 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.05
# مكانيك شكست (اختیاری) ميرزائي مجيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 216-1
# مكانيك مواد مركب (اختیاری) علي بيگلو اكبر کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: 215-1 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 215-1
# مكاترونيك 1 (عمومی) كرفي محمد رضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.05 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 222-1
# رياضيات مهندسي پيشرفته (عمومی) كريميان علي آبادي سعيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 6 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 6
# رياضيات پيشرفته 1 (اصلی) احمدي حامد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: 216-1 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 216-1
# مكانيك محيط پيوسته 1 (اصلی) رحيمي شعرباف مقدس غلامحسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 216-1 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 216-1
# ديناميك پيشرفته (اصلی) قضاوي خوراسگاني محمدرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: 216-1 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: 216-1
# ارتعاشات سيستمهاي ممتد (اصلی) اسماعيل زاده خادم سيامك کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.05 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.05
# طراحي سيستمهاي كنترل پيشرفته (اصلی) محمدي مقدم مجيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: 221 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 221