دکتری


 
ردیف نام نام خانوادگی سال فراغت از تحصیل استاد راهنما عنوان پایان نامه/رساله
1 نواب كريميان 1393 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل رفتار مخزن فلز - كامپوزيت تحت فشار متناوب داخلي
2 پگاه اميري مطلق 1393 مجید میرزائی بررسي تجربي و عددي رفتار استخوان ران در بارگذاري هاي مختلف
3 وحید نائيني 1394 مجید میرزائی شبيه‌سازي الگوي شكست استخوان ران با استفاده از تصاوير برش نگاري كمي رايانه‌اي و روش المان محدود
4 حمیدرضا مهدوي 1394 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس بررسي رفتار لوله هاي كامپوزيتي تحت فشار متناوب داخلي و فشار خارجي
5 امیر جلالي 1390 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل ارتعاشات غيرخطي وپايداري ديناميكي يك ميكروصفحه ويسكوالاستيك نانوتيوب كربني
6 احسان زماني 1390 غلامحسین لیاقت تحليل تغييرشكل وبهينه سازي جذب انرژي درصفحات مركب باهسته فوم آلومينيوم دربرابرامواج انفجار
7 مسعود راسخ 1390 سیامك اسماعیل زاده خادم طراحي وتحليل يك نانو ژيروسكوپ سرعت زاويه اي مبتني بر تير مرتعش
8 امیر جلالي 1390 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل ارتعاشات غيرخطي وپايداري ديناميكي يك ميكروصفحه ويسكوالاستيك نانوتيوب كربني
9 علی حاج نايب 1390 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل ارتعاشات غير خطي ترموالاستيك و پايداري ديناميكي نانو تيوب دو لايه از جنس كربن احاطه شده با سيال
10 حسین پل محمد 1391 غلامحسین لیاقت بررسي تحليلي و تجربي نفوذ پرتابه ها در اهداف كامپوزيتي و تعميم تجربي آن براي كامپوزيتهاي تقويت شده توسط نانو ذرات رسي
11 رضا فاضل 1394 مجید محمدی مقدم شناسايي وكنترل مقاوم يك بازوي انعطاف پذير
12 محمدصالح صدوقي 1395 سیامك اسماعیل زاده خادم تشخيص ماشين آلات معيوب به روش كشف پديده هاي نو ظهور و داده هاي ارتعاشي با استفاده از تبديل موجك
13 محسن عابدي 1395 مجید محمدی مقدم مدلسازي سيستم كنترل راه رفتن در افراد همي پلژي به منظور استفاده در رباتهاي توانبخشي
14 هادی حيدري 1395 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل ديناميك غير خطي رشته حفاري با در نظر گرفتن ارتعاشات محوري-خمشي وپيچشي
15 هادی شانظري 1395 غلامحسین لیاقت بررسي تحليلي وتجربي نفوذ دراهداف كامپوزيتي سراميكي
16 احسان عبداله زاده شهربابكي احسان 1394 اكبر علی بیگلو تحليل ارتعاشات آزاد سه بعدي ورق نانو بر اساس الاستيسيته غير محلي به روش ريتز
17 یاور عناني ياور 1395 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل تنش مخازن متقارن محوري هايپر الاستيك غير همگن
18 سعید انصاري صدرابادي 1396 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل الاستوپلاستيك پوسته هاي جدار ضخيم متقارن محوري از جنس مواد هدفمند سخت شونده تحت بارهاي مكانيكي ثابت و حرارتي متناوب
19 علی ابراهيمي ممقاني 1395 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل ارتعاشات غيرخطي لوله حامل سيال تحت تحريك سيال خارجي همراه با برداشت گسترده انرژي و چاه غير خطي انرژي
20 علی طالع زاده لاري 1396 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل نظري و تجربي كمانش پوسته هاي استوانه اي مشبك كامپوزيتي داراي گشودگي
21 عباس داش خانه 1392 ارائه مدلي از رفتار اندام هاي تحتاني حين راه رفتن واستفاده از آن در كنترل ربات هاي توان بخشي در موارد آسيب هاي مغزي -نخاعي
22 علی سليماني 1395 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل رفتارآشوبناك ماشين دوار و كنترل آن با رويكرد بهبود عملكرد وكاهش هزينه هاي نگهداري وتعميرات
23 مجید شاه قلي 1392 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل ارتعاشات، پايداري وديناميك آشوبناك رتورهاي نامتقارن
24 محمد عارفي 1391 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس آناليز پيزوالاستيك سيلندر جدار ضخيم متقارن محوري ساخته شده از مواد FGP تحت فشارداخلي
25 صایر عزيزي شيروانشاهي 1392 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل رفتار غيرخطي ، ديناميك آشوبناك وكنترل ناپايداري ميكروتير خازني با تحريك پارامتريك پيزو الكتريك
26 حامد احمدي 1392 غلامحسین لیاقت تحليل تئوري وتجربي نفوذ در پانل هاي ساندويچي با هسته فوم تركيبي تقويت شده با نانوذرات
27 سعید باب 1393 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل چاه غير خطي انرژي براي كاهش غير فعال ارتعاشات سامانه روتور
28 اصغر نادري علي 1392 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس آناليز مقاومت كمانشي پوسته هاي مخروطي مشبك كامپوزيتي تحت بار محوري
29 اصغر نجفي 1392 محمدرضا قضاوی خوراسگانی تحليل غير خطي ديناميك متقابل مجموعه پره ها و روتور
30 مهدی شعبان 1393 اكبر علی بیگلو تحليل استاتيكي نانو لوله كربني محاط در محيط الاستيك با استفاده از مدل پوسته استوانه اي بر پايه تئوري غير محلي تحت بار مكانيكي و حرارتي
31 سجاد صيفوري 1392 اكبر علی بیگلو تحليل ضربه در نانو تير براساس تئوري غير محلي
32 رضا نظام الاسلامي 1396 سیامك اسماعیل زاده خادم تحليل و تست ارتعاشات غير خطي سازه هاي مشبك پايه پليمري كامپوزيتي مخروطي
33 میلاد همت نژاد دروازي 1394 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس بررسي و تحليل رفتار ارتعاشي خطي و غير خطي پوسته هاي استوانه اي مشبك كامپوزيت
34 محمدجواد خوش گفتار 1393 غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس تحليل الاستيك پوسته هاي متقارن محوري با انحناي دلخواه وضخامت و فشار غير يكنواخت ساخته شده از مواد مدرج تابعي
35 هادی صبوري 1390 غلامحسین لیاقت بررسي تجربي و تحليلي فر آيند نفوذ گلوله سر تخت در اهداف چند لايه اليافي _فلزي GLARE متقارن و نامتقارن