برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# خستگي و شكست و خزش (اختیاری) ميرزائي مجيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 216-1
# مباحث منتخب در ديناميك پرواز و كنترل (اختیاری) جلالي نائيني سيدحميد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 222-1 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: 222-1
# مباحث منتخب در جلو برندگي (اختیاری) امي فتح اله کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.05 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.05
# مباني بيومكانيك (اختیاری) اساتيد گروه آموزشي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 216-1
# رياضيات پيشرفته 2 (اختیاری) ميرزائي مجيد دکتری درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.08 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.08
# رياضيات پيشرفته 1 (پایه) ابراهيمي كچويي مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: 216-1
# ديناميك سازه (اصلی) فرخ آبادي امين کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.05 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.05
# مكانيك محيط هاي پيوسته 1 (اختصاصی) ميرزائي مجيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 216-1
# آيروديناميك مادون صوت (اختصاصی) كريميان علي آبادي سعيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.05 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.05
# طراحي آيروديناميكي توربوماشين ها (اختصاصی) امي فتح اله کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.05 درس(ت): دو شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.05
# تحليل پيشرفته سازه هاي هوافضايي (اختصاصی) فرخ آبادي امين کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.05 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 222-1
# روش اجزائ محدود1 (اختصاصی) احمدي محمدتقي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.03 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.03
# مكانيك مواد مركب (اختصاصی) خضر زاده حامد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.02 درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.412
# مدلسازي سيستم هاي ديناميكي در هوا فضا (اختصاصی) جلالي نائيني سيدحميد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 5 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 222-1
# رياضيات مهندسي پيشرفته (اختصاصی) ابراهيمي كچويي مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: 216-1
# مكانيك محيط پيوسته (اختصاصی) ميرزائي مجيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 216-1