برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504172-01
 • كريميان علي آبادي سعيد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.05 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.05
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504275-01
 • فرخ آبادي امين
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.05 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 222-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504039-01
 • ميرزائي مجيد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 216-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504020-01
 • فرخ آبادي امين
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.05 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.05
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504276-01
 • احمدي محمدتقي
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.03 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.03
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504006-01
 • ابراهيمي كچويي مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: 216-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504378-01
 • ميرزائي مجيد
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.08 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.08
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504550-01
 • ابراهيمي كچويي مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: 216-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504251-01
 • امي فتح اله
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.05 درس(ت): دو شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.05
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504274-01
 • امي فتح اله
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.05 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.05
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504169-01
 • جلالي نائيني سيدحميد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 222-1 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: 222-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504552-01
 • اساتيد گروه آموزشي
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 216-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504307-01
 • جلالي نائيني سيدحميد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 5 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 222-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504551-01
 • ميرزائي مجيد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 216-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504167-01
 • ميرزائي مجيد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 216-1 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 216-1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 6504277-01
 • خضر زاده حامد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.02 درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.412
 • دریافت