آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه روباتهای پرنده مسعود ابراهیمی كچویی ندارد بلوک 4 طبقه 2- اتاق 27 ندارد
آزمایشگاه مکانیک شکست مجید میرزائی - بلوک4 طبقه1- آز28-4 4943
آزمایشگاه موتور و پیشرانش فتح اله امی - بلوک 4 طبقه2- آز1/18-4 4397
آزمایشگاه میکروموتور فضایی(تست سرد و گرم) فتح اله امی - بلوک 4 طبقه2- آز1/13-4 4922