کارمندان


 
  • نادر علیزاده
  • کارشناس مسئول آزمایشگاه گروه ساخت و تولید
  • 82884305
  • حسن نطقی
  • کارشناس مسئول آزمایشگاه گروه طراحی کاربردی
  • 82883531