دوره های دانش افزایی


 
 1. حقوق شهري و قوانين شهرسازي
 2. آشنايي با طراحي محيط و منظره
 3. مباحثي پيرامون پاركها و فضاي سبز (تفرجگاه‌ها)
 4. مديريت شهري
 5. مديريت امور فرهنگي و اوقات فراغت
 6. مديريت خدمات شهري
 7. طرح‌ها و برنامه‌هاي شهري
 8. سيستم‌هاي حمل و نقل شهري
 9. سيستم‌هاي اطلاعاتي شهري
 10. بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي و فرسوده
 11. طراحي فضاها و مبلمان شهري
 12. شوراي محلي و نقش آن
 13. روابط عمومي
 14. مباني برنامه‌ريزي طراحي زيرساخت‌هاي شهري
 15. اداره امور شهرداري‌ها
 16. آموزش آشنايي و بهره‌برداري از سيستم اطلاعات جغرافيايي مرزي BND GIS
 17. طراحي فضاها، مبلمان شهري و پارکها
 18. مديريت امور فرهنگي و اوقات فراغت
 19. برنامه‌ريزي شهري
 20. ماده 136 قانون برنامه سوم
 21. محيط زيست شهري
 22. سيستم‌هاي حمل و نقل شهري
 23. آشنايي با GIS و كاربرد آن
 24. بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي و فرسوده
 25. شوراي محلي و نقش آن
 26. بودجه ريزي عملياتي در شهرداري‌ها (بیش از 20 مورد)
 27. مواد زايد جامد شهري
 28. مشارکت شهروندان در طرح‌ها و برنامه ها
 29. آشنايي با طرح هاي جامع, تفصيلي و ساختاري راهبردي
 30. IT و نقش آن در شهر
 31. اسكان غيررسمي و اقتصاد غيررسمي شهري (برخورد, مكان‌گزيني و ...)
 32. اصول و چارچوب‌هاي مديريت جامع سوانح و بلايا
 33. برنامه ريزي پيشگيري از سوانح و بلايا
 34. برنامه ريزي آمادگي در برابر سوانح و بلايا
 35. واكنش در برابر سوانح و بلايا
 36. برنامه ريزي بازسازي پس از سوانح و بلايا
 37. منطق فازي و رگرسيون فازي
 38. شبكه‌هاي عصبي مصنوعي (ANN)
 39. الگوريتم ژنتيك (G.A)
 40. روش‌هاي تركيبي (شبكه عصبي مصنوعي و فازي و الگوريتم ژنتيك)
 41. روش‌هاي پيش‌بيني (تك متغيره،‌ چند متغيره، ARIMA, ESR)
 42. تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE)
 43. تاكسونومي عددي و تحليل مؤلفه‌هاي اصلي
 44. اقتصاد شهري و برنامه‌ريزي شهري
 45. روش‌هاي پيش بيني درآمدها، هزينه و آشنايي با نرم افزار Eviews 6
 46. ارزيابي اقتصادي زيست محيطي پروژه‌هاي شهري
 47. روش‌هاي نو در برنامه‌ريزي شهري
 48. مديريت شهري (مباني نظري و تجربه کشور ترکيه)
 49. رهيافت‌هاي جديد در بودجه شهرداري
 50. اصول و روش‌هاي حسابداري قيمت تمام شده (با تاکيد بر کاربرد در شهرداري‌ها)
 51. برنامه‌ريزي استراتژيک در شهرداري‌ها
 52. روش‌هاي توسعه منابع درآمدي شهرداري‌ها و تامين مالي طرح‌هاي شهري
 53. طراحی فضا و مبلمان شهری
 54. تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر بودجه شهرداری‌ها
 55. جهاد اقتصادی در مدیریت شهری
 56. اقتصاد سلامت
 57. مدیریت هزینه و بودجه ریزی عملیاتی
 58. مبانی و کارگاه عملیاتی تهیه طرحهای جامع و تفصیلی
 59. دوره مقدماتی آموزش تئوری و عملی مدیریت و ارزیابی عملکرد