مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی

 

واحد اداری و مالی

 

واحد پژوهشی

 

گروه‌های پژوهشی

گروه پژوهشی دین و تعلیم و تربیت دینی

گروه پژوهشی جامعه‌شناسی دینی

گروه پژوهشی الهیات و فلسفه دین