آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه بیولومینسانس سامان حسینخانی زهره جعفری کلهر دانشکده علوم زیستی-طبقه 4-آزمایشگاه 4410 82884460
آزمایشگاه بیولومینسانس سامان حسینخانی زهره جعفری کلهر دانشکده علوم زیستی-طبقه اول-آزمایشگاه 4102 82884483
آنزیم خسرو خواجه زهره جعفری کلهر دانشکده علوم زیستی طبقه اول-آزمایشگاه 4107 82883428
بیوتکنولوژی پروتئین رضا حسن ساجدی زهره جعفری کلهر دانشکده علوم زیستی طبقه 4-آزمایشگاه 4409 82883408