آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
حسین نادری منش 82883423
حسین نادری منش 82884708
آزمایشگاه بیوترمودینامیک و آنالیز نانوساختارها بیژن رنجبر نگار ندافی دانشکده علوم زیستی-طبقه اول-آزمایشگاه 4109 82883421
آزمایشگاه بیوترمودینامیک و آنالیز نانوساختارها بیژن رنجبر نگار ندافی دانشکده علوم زیستی-طبقه اول-آزمایشگاه 4101 82884482
بیوالکترومغناطیس پرویز عبدالمالكی نگار ندافی دانشکده علوم زیستی طبقه همکف-آزمایشگاه 4008 82884467
بیوالکترومغناطیس پرویز عبدالمالكی نگار ندافی دانشکده علوم زیستی-طبقه همکف-آزمایشگاه 4007 82884466