آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
ژنتیک انسانی مهرداد بهمنش هلن دیداری-سامان سهیلی دانشکده علوم زیستی-طبقه 4-آزمایشگاه 4403 82884477
ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک مجید صادقی زاده هلن دیداری-سامان سهیلی دانشکده علوم زیستی-طبقه 4-آزمایشگاه 4408 82883422
ژنتیک مولکولی بهرام محمدسلطانی ورنوسفادرانی هلن دیداری-سامان سهیلی دانشکده علوم زیستی-طبقه 4-آزمایشگاه 4402 82884498
ژنتیک مولکولی سید جواد مولی هلن دیداری-سامان سهیلی دانشکده علوم زیستی-طبقه 4-آزمایشگاه 4407 82884487
ژنتیک مولکولی صادق باباشاه هلن دیداری-سامان سهیلی دانشکده علوم زیستی طبقه 4-آزمایشگاه 4401 82884497