آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
نانوبیوتکنولوژی مریم نیكخواه 82884775
نانوبیوتکنولوژی طاهره توحیدی مقدم 82884756
نانوبیوتکنولوژی الناز تمجید شبستری 82884756