کارگاه تکنولوژی پلاستیک / CNC


 
  • نام آزمایشگاه:  کارگاه تکنولوژی پلاستیک  /  CNC
  • مسئول آزمایشگاه: امیرحسین بهروش / محمدرضا قضاوی
  • پست الكترونيكی:  ghazavim@modares.ac.ir  /  amirhb@modares.ac.ir
  • محل استقرار : ب5 -  ط 2  اتاق 15-5
  • تلفن: 82884304