موتور و پیشرانش


 
  • نام آزمایشگاه: موتور و پیشرانش
  • مسئول آزمایشگاه: فتح اله امی
  • پست الكترونيكی:  fommi@modares.ac.ir
  • محل استقرار :  ب -4  ط 2  اتاق 13-4
  • تلفن: