متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد مهدی بدرخواهان، گروه آموزشی ساخت و تولید

خلاصه خبر: مشخصه سازی تجربی شعله به کمک سنجش تابش و تحلیل تصویر

  • عنوان: مشخصه سازی تجربی شعله به کمک سنجش تابش و تحلیل تصویر
  • ارائه‌کننده: آقای محمد مهدی بدرخواهان
  • استاد راهنما: دکتر محمدضابطیان طرقی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر هادی پاسدارشهری
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مقداد صفاری پور
  • استاد مشاور اول: دکتر محمدرضا کرفی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر هادی پاسدارشهری
  • مکان: اتاق 215
  • تاریخ: 97/06/18
  • ساعت: 11:00

چکیده:مشخصه سازی شعله در علم احتراق، از اهمیت های ویژه ی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از فتودیود و سیستم داده برداری به بررسی پایداری مشعل شعله سطحی پرداخته میشود. در ابتدا در 6 ظرفیت حرارتی مختلف و نسبتهای هم ارزی متناظر با آنها، توزیع زمانی شدت نور توسط فتودیود و سیستم دادهبرداری به دست آمد و سپس به وسیله تبدیل فوریه سریع و انتقال شدت از فضای زمانی به فضای فرکانسی، در باند فرکانسی مشخصی، بیشترین دامنه و محل وقوع بیشترین دامنه مشخص شد. با تحلیل بیشترین دامنه و محل وقوع بیشترین دامنه در همه ظرفیتها و نسبتهای هم ارزی، محدوده پایداری به صورت فاصله بین دو کمینه مطلق در نمودار محل وقوع بیشترین دامنه بر حسب نسبت هم ارزی بیان شد. همچنین نسبت هم ارزی بهینه پایدار، به صورت بیشینه مطلق نمودار بیشترین دامنه تعیین گردید. این مقدار بهینه در محدوده نسبت هم ارزی و در نزدیکی کمینه نمودار محل وقوع بیشترین دامنه بر حسب نسبت هم ارزی قرار دارد. با افزایش ظرفیت حرارتی، محدوده پایداری کاهش مییابد. با استفاده از فضای RGB و طیفسنج میتوان اطلاعات مهمی از مشعل کسب نمود. در این تحقیق ابتدا فرضیهای مطرح شد به این صورت که شدت جزء سبز بیانگر شدت تولید رادیکال C2 است. با بررسی شدت رادیکال C2 در طولموج 516 نانومتر و بررسی میانگین تغییرات شدت جزء سبز در نسبتهای هم ارزی مختلف و به ازای ظرفیتهای حرارتی مختلف، صحت این ادعا بررسی گردید و مشاهده شد که شدت جزء سبز در محدودههای اطاف نسبت هم ارزی یک، معرف شدت تولید رادیکال C2 است. با بررسی تغییرات شدت جزء آبی در نسبتهای هم ارزی مختلف و به ازای ظرفیتهای حرارتی مختلف در کنار بررسی شدت رادیکال CH، مشاهده شد که مقادیر نرمال شدت جزء آبی و شدت رادیکال CH در نسبتهای هم ارزی مشخصی و در ظرفیتهای حرارتی گوناگون، همدیگر را قطع میکنند. محدوده بین محل تقاطع این دو منحنی به عنوان محدوده پایداری در نظر گرفته شد. در فضای HSI امکان تحلیل طیف دریافتی از شعله وجود دارد. در واقع توسط این روش فراوانی طیفهای مختلف رنگی و البته فروسرخ، در حالتهای مختلف شعله بررسی شد. نتایج نشان میدهد که شعلهی زرد تشعشعی بیشتر دارای طیف فروسرخ و قرمز و شعلهی آبی پایدار دارای طیف فروسرخ و آبی و شعله سبز دارای طیف فیروزهای میباشد. این موضوع بر تحلیلهای انجام شده روی رنگ شعله در مشاهدات عینی صحه میگذارد. به طور خلاصه میتوان گفت نتایج حاصل از تحلیل فرکانسی و پردازش تصویر و تحلیل مستقیم تصاویر شعله با یکدیگر همخوانی دارد. همچنین طیفسنجی و پردازش تصویر یک راه ارزان، در دسترس و غیر تماسی است که اطلاعات زیادی در مورد مشخصههای احتراقی در اختیار تحلیلگر قرار میدهد.
کلمات کلیدی:احتراق ، طیفسنجی ، اندازهگیری نوری ، گونههای شیمیایی ، پایداری ، پردازش تصویر

12 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 146