متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم جمشیدی، گروه آموزشی ساخت و تولید

خلاصه خبر: بررسی اثر الگوی چینش و ضخامت لایه های چاپ دو بعدی در ایجاد شکل های سه بعدی

  • عنوان: بررسی اثر الگوی چینش و ضخامت لایه های چاپ دو بعدی در ایجاد شکل های سه بعدی
  • ارائه‌کننده: خانم مریم جمشیدی
  • استاد راهنما: دکتر محمد گلزلر
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر محمدرضا کرفی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مجید صفر آبادی فرهانی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدرضا کرفی
  • مکان: اتاق سمینار 1-
  • تاریخ: 97/06/25
  • ساعت: 13:30

چکیده: در این پایان نامه به منظور ساخت قطعههای سه بعدی در اثر فعالسازی حرارتی ساختارهای مسطح، به بررسی اثر پارامترهای موثر در میزان تغییر شکل پرداخته شده است. در ابتدا تغییر شکلهای پایه مانند پیچش، رول و مارپیچ در اثر فعال سازی حرارتی در قطعههای مسطح ایجاد شد سپس با توجه به گستردگی پارامترهای چاپ، طراحی آزمایشی صورت گرفت. چهار متغیر الگوی چینش، درصد پر شدن، دمای نازل، ارتفاع لایه در سه سطح برای بررسی انتخاب شد. به منظور یافتن سطوح بهینه برای هر کدام، از روش تاگوچی استفاده گردید. با توجه به نتایج طراحی آزمایش الگوی چینشی که نصف ضخامت قطعه با الگوی صفر درجه پر شده و نصف دیگر با الگوی 90 درجه پر شده است الگوی چینش بهینه میباشد لذا به بررسی میزان تغییر شکل نسبتهای مختلف الگوی چینش[0/90] ، پرداخته شد. همچنین از جمله پارامترهای موثر در تغییر شکل، ضخامت میباشد که مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که با افزایش ضخامت تغییر شکل کاهش مییابد. همچنین الگوهای چینش با زوایای مختلف با شرایط یکسان چاپ، تحت فعال سازی حرارتی قرار گرفتند و انحنا آنها اندازه گیری شد. از دیگر پارامترهای موثر، سرعت چاپ میباشد به منظور بررسی اثر این پارامتر قطعههایی با پارامترهای چاپ یکسان، با سرعت های متفاوت چاپ شدند و نشان داده شد که با افزایش سرعت اندازه انحنای قطعه بیشتر میشود. در قسمت بعد به منظور بررسی علت مکانیزم تغییر شکل، نمونههای تست کشش تهیه شد و مورد آزمایش قرار گرفتند نتایج نشان داد که قطعه همسانگرد میباشد و با توجه به انحناهای اندازه گیری شده در نسبتهای محتلف الگوی چینش [0/90] ممان ایجاد شده در قطعه محاسبه شد. همچنین مقادیر انحنای اندازه گیری شده و محاسبه شده مقایسه شد. در پایان قطعههای سه بعدی با اشکال مختلف با استفاده از فعال سازی حرارتی ساختارهای مسطح ساخته شد. نتایج حاصل از این آزمایشها نشان داد که تنشهای ایجاد شده در قطعه حین فرآیند چاپ و انجماد باعث اختلاف کرنش میشود که این امر موجب ایجاد تغییر شکل در قطعه میشود. از پارامترهای چاپ بررسی شده، الگوی چینش در جهت گیری تنشها تاثیر بسزایی دارد در حالی که سایر پارامترهای چاپ باعث کاهش یا افزایش تغییر شکل میشوند.
کلمات کلیدی: الگوی چینش، ضخامت، سرعت چاپ، درصد پر شدن، فعال سازی حرارتی

21 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 85