متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای کیارش کاملی، گروه آموزشی تبدیل انرژی

خلاصه خبر: بررسی عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر رفتار شعله پیش آمیخته

  • عنوان: بررسی عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر رفتار شعله پیش آمیخته
  • ارائه‌کننده: آقای کیارش کاملی
  • استاد راهنما: دکتر هادی پاسدار
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر محمد ضابطیان طرقی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر احسان هوشفر
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمد ضابطیان طرقی
  • مکان: سالن 351
  • تاریخ: 97/11/10
  • ساعت: 09:00

چکیده: تحقیق و بررسی عوامل تأثیرگذار بر ساختار و پارامترهای شعله جهت دستیابی به احتراق کامل‌تر همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. تأثیر میدان‏های مغناطیسی بر احتراق و شعله غیر پیش آمیخته موضوع شناخته شده‏ای می‌باشد. اعمال میدان مغناطیسی بر احتراق سبب ایجاد نیروی حجمی می‌شود که این نیروی حجمی مغناطیسی باعث تغییر در شکل شعله، دمای شعله و مقدار کسر جرمی محصولات احتراق می‌گردد. تأثیر میدان مغناطیسی غیریکنواخت بر رفتار شعله‌های غیر پیش آمیخته با استفاده از گونه‌های مختلف پارامغناطیس (اکسیژن موجود در هوا) و دیامغناطیس (از جمله سوخت و محصولات احتراق) درگیر در احتراق می‌باشد. در تحقیق حاضر تأثیر میدا‌ن‌های مغناطیسی با گرادیان‌های کاهشی و افزایشی بر جریان گاز و فرآیند احتراق شعله‌ غیر پیش آمیخته متان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان دهنده تغییر شکل شعله و افزایش دمای آن تحت تاثیر گرادیان میدان مغناطیسی است. با قرارگیری شعله در میدان مغناطیسی در دو حالت گرادیان کاهشی و افزایشی، دمای شعله افزایش، ارتفاع و سطح شعله کاهش یافته است که این تغییرات در حالت میدان با گرادیان کاهشی مشهودتر می‌باشد. با اعمال میدان مغناطیسی، گرمای آزاد شده احتراق نسبت به حالت بدون حضور میدان مغناطیسی افزایش داشته است. میدان مغناطیسی در کاهش کسر جرمی سوخت و آلاینده‌ جوی CO2 در طی فرآیند احتراق موثر می‌باشد.
کلمات کلیدی: احتراق، شعله متان، شعله غیر پیش آمیخته، میدان مغناطیسی، گرادیان کاهشی و افزایشی، گونه پارامغناطیس، نیروی حجمی مغناطیسی

1 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 68