متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای رمضان بابایی، گروه آموزشی هوافضا

خلاصه خبر: توسعه مدل چند مقیاسی با در نظر گیری جدایش الیاف از ماتریس و ترک ماتریسی در مواد مرکب چند لایه تحت بار کششی داخل صفحه

  • عنوان: توسعه مدل چند مقیاسی با در نظر گیری جدایش الیاف از ماتریس و ترک ماتریسی در مواد مرکب چند لایه تحت بار کششی داخل صفحه
  • ارائه‌کننده: آقای رمضان بابایی
  • استاد راهنما: دکتر امین فرخ آبادی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر اکبر علی بیگلو
  • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر حسین حسینی تودشکی
  • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر بیژن محمدی
  • مکان: اتاق 216
  • تاریخ: 97/12/20
  • ساعت: 17:00

چکیده:در بررسي رفتار مواد مركب در شرايط مختلف بارگذاري، انواع متنوعي از مودهاي خرابي ممكن است ايجاد شوند كه تأثير بسزايي در نحوه عملكرد و خواص سازه دارند. جدایش لیف از زمینه یکی از مهمترین سناریوهای خرابی است که در روند شکست مواد مرکب اتفاق می‌افتد. این حالت خرابی می‌تواند پیش شرطی برای تشکیل حالت‌های خرابی دیگر مانند ترک زمینه و جدایش بین لایه‌ای باشد. در این پژوهش با تمرکز بر روی این حالت خرابی(جدایش لیف از زمینه)، مدل‌‌هایی بر پایه مکانیک خرابی پیوسته توسعه داده می‌شود تا بتواند رفتار صفحات چندلایه‌های مرکب را مدل‌سازی نماید. به همین منظور ابتدا مدل مایکرومکانیکی تحلیلی بر پایه روش تئوری ارتجاعی کلاسیک برای تعیین توزیع تنش المان مشخصه تقویت‌شده با لیف دایروی تحت بار عرضی دور دست نرمال و برشی توسعه داده می‌شود. همچنین روش تئوری ارتجاعی مختلط برای تعیین میدان تنش و جاجایی در مرز پیوسته و ناپیوسته المان مشخصه حاوی جدایش در مرز بین لیف و زمینه گسترش داده می‌شود. در نتیجه از معیار استحکام برای تعیین نقطه بحرانی شروع و معیار انرژی برای محاسبه زاویه شروع و رشد جدایش لیف از زمینه استفاده می‌شود. با تصویر ناحیه‌ی جدا شده در جهت‌های مختلف، افت سفتی ناشی از شکل‌گیری جدایش لیف از زمینه برحسب تابعی از زاویه جدایش، شعاع لیف و درصدحجمی محاسبه می‌گردد و در نتیجه پارامترهای خرابی از این روابط توسعه‌‌یافته تعیین می‌گردد. و با داشتن مدل‌های مایکرومکانیکی و پارامترهای خرابی، دو مدل‌ چند مقیاسی برای بررسی رفتار خرابی پیشرونده در چندلایه‌های مرکب سورخدار و یک المان مرز مشترک جدید برای بررسی جدایش الیاف از زمینه در نرم‌افزار المان محدود پیاده‌سازی می‌گردد تا دقت مدل‌های توسعه یافته با نتایج روش‌های عددی و تجربی موجود ارزیابی گردد. هم‌پوشانی نتایج مدل توسعه‌یافته و نتایج موجود نشان می‌دهد که مدل‌های توسعه‌یافته می‌تواند به عنوان ابزاری قابل اعتماد در بررسی رفتار چندلایه‌های مرکب مورد استفاده قرار گیرد
کلمات کلیدی: جدایش لیف از زمینه، پارامتر خرابی، خرابی پیشرونده، مکانیک خرابی پیوسته، المان مرز مشترک

18 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 43