ساختار سازمانی


 

معاونت آموزشی

 

دفتر آموزش های آزاد

اداره دوره های آموزش کوتاه مدت

اداره دوره های آموزشی فراگیر

اداره دوره های آموزش مجازی

 

مدیریت برنامه ریزی گسترش و بازنگری

اداره برنامه ریزی و توسعه آموزشی

اداره برنامه ریزی و ارتقا کیفیت آموزشی

 

دفتر امور هیأت علمی

واحد ارزشیابی

واحد ترفیع

 

مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون

واحد آزمون ها

واحد پذیرش غیر آزمونی

 

مدیریت آموزشی

اداره پذیرش ثبت نام و امور مشمولین

اداره برنامه ها و امور دانش آموختگان

اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان

اداره امور دانشجویان غیر ایرانی