معرفی


 

دفترمديريت آموزشهاي آزاد ، در جهت تحقق سياست هاي برنامه چهارم توسعه كشور با رويكرد به تنوع روشهاي آموزشي در سطح جهان و به منظور فراهم آوردن امكان دسترسي بيشتر افراد مستعد و علاقه مند به تحصيلات تكميلي و پاسخگويي به تقاضاي روزافزون متقاضيان ، گسترش مرزهاي دانش و توسعه برنامه هاي آموزشي و بهره گيري مناسب تر از امكانات و منابع موجود دانشگاه، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف نموده است.