اداره دوره‌های آموزش فراگیر


 

دفتر آموزش‌های آزاد دانشگاه تربيت مدرس در سه دوره متوالی از سال 1383 تا سال 1386 در رشته‌های مختلف به پذیرش دانش‌پذیر در دوره‌های آموزش فراگیر در مقطع كارشناسی‌ارشد اقدام نمود و از سال 86 بر اساس ضوابط موجود، اين دور‌ها به دوره‌های نيمه حضوری از طريق پذيرش در آزمون سراسری برگزار گرديد.