افراد


 

 • مریم شهرابی
 • رییس اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان
 • 3229
 • مجتبی کوهکن
 • رئیس اداره پذیرش و ثبت‌نام امور مشمولین
 • 3058
 • فاطمه حسین زاده
 • رییس اداره برنامه‌ها و امور دانش‌آموختگان
 • 3057

 • سید حمید علوی سرشت
 • کارشناس اداره دانش آموختگان
 • 3144