شورای هدایت و نظارت


 

bullet شورای هدایت و نظارت طرح ارتقاء ‌طراز دانشگاه

این شورا و ظیفه سیاست‌گذاری، تصویب شیوه نامه‌ها و نظارت بر عملکرد طرح و همچنین تشکیل و حمایت از هسته‌های پژوهشی مصوب را برعهده دارد. مدیر دفتر طرح ارتقا ‌طراز بین الملل دانشگاه مسئول اجرای مصوبات و پایش عملکرد هسته های پژوهشی می باشد. این شورا همچنین اقدامات دارای اولویت اجرایی در راستای نیل به اهداف پروژه در حوزه‌های مختلف دانشگاه را تعیین و از طریق مدیر طرح پیگیری می‌نماید.

اهم وظایف

 • تایید سرپرست و اعضای اصلی هسته‌های پژوهشی
 • تصویب پروپوزال هسته پژوهشی
 • ارزیابی سالانه گزارش فعالیت‌ها و بروندادهای هسته‌های پژوهشی
 • بررسی درخواست‌ها و داوری بین سرپرستان هسته‌ها به عنوان مجری و دفتر طرح ارتقای ‌طراز دانشگاه به عنوان ناظر
 • تعیین اولویت‌های اجرایی طرح ارتقای ‌طراز بین‌الملل دانشگاه در حوزه‌های مختلف

ساختار اعضای شورای هدایت و نظارت طرح ارتقاء ‌طراز دانشگاه

 • ریاست دانشگاه
 • معاون آموزشی دانشگاه
 • معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • مدیر طرح ارتقای ‌طراز بین الملل دانشگاه
 • مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه
 • 3 نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه به انتخاب معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • معاون پژوهشی دانشکده مرتبط با هسته پژوهشی مورد بررسی یا ارزیابی
 • یکی از اعضای هیأت‌علمی مرتبط با هسته پژوهشی مورد بررسی یا ارزیابی به پیشنهاد رییس دانشکده و تأیید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه