افراد


 
دکتر علی جعفریان دهکردی
مدیر پژوهشی و مدیر طرح ارتقاء طراز بین‌المللی دانشگاه
تلفن: 82884918
ایمیل: jafarian@modares.ac.ir
حمید عابد
کارشناس طرح ارتقاء
آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی ، طبقه اول ، اتاق 125
تلفن: 82883163
ایمیل: h.abed@modares.ac.ir
زیبا چشمه سفیدی
کارشناس طرح ارتقاء
آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی ، طبقه اول ، اتاق 125
تلفن: 82883109
ایمیل: taraz.intl@modaers.ac.ir