واحدها


 

انتشارات دانشگاه شامل 5 واحد به شرح ذیل می‌باشد:

  • واحد فرهنگی
  • واحد ویرایش
  • واحد تولید و توزیع
  • واحد گرافیک
  • واحد بازاریابی