رابطین اتوماسیون


 

امور نصب و رفع مشكلات فني سيستم اتوماسيون، راهنمايي استفاده از سيستم و گزارش وضعيت و مشكلات كاربران هر حوزه بر عهده رابطين محترم سيستم اتوماسيون اداري دانشگاه مي باشد.

رديف نام واحد رابط اتوماسيون شماره تماس
1 معاونت دانشجويي خانم مريم قاضی میر سعید 4062
2 معاونت فرهنگی و اجتماعی آقای رضا کاظمی 3190
3 معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
معاونت پشتیبانی و منابع انسانی (امور اداري)
خانم سارا موسوي منش
آقای كريم سعادت
3014
3078
4 معاونت آموزشی خانم شيرين مصيب زاده 4119
5 حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت پژوهشی و فناوری (پژوهش هاي كاربردي)
معاونت پژوهشی و فناوری (كتابخانه)
معاونت پژوهشی و فناوری (مركز نشر آثار علمي)
معاونت پژوهشی و فناوری (مركز رايانه)
خانم نعيمه فرهادي
خانم سودابه علیمحمدی
خانم سودابه علیمحمدی خانم نفیسه کریمی
خانم فريبا كرماني
آقاي احمد باغشاهي
4154
3111
3222
4088
3054
6 دانشکده فنی و مهندسی
دانشكده فني و مهندسي (بخش صنايع)
خانم بتول محمدی
خانم سارا نادری
3802
4323
7 دانشکده علوم پزشکی آقای بهرام شهبازي
آقاي رضا ابراهیمی
3812
3812
8 دانشكده هنر آقای محمود صالحي نظام آبادي 3715
9 دانشكده مديريت و اقتصاد آقای امیر روشن‌فکر 3674
10 دانشكده كشاورزي آقای جعفر فرمني 48292010
11 دانشكده مهندسي شيمي آقای حسين قدسی 4913
12 دانشكده عمران و محيط زيست خانم زينب مرسلی 4914
13 دانشكده علوم انساني خانم لادن مهدياني 4676
14 دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر آقای بهروز پهلواني 4947
15 دانشكده علوم پايه آقای مهدي پورجبار 3432
16 دانشکده منابع طبیعی نور خانم مينا ایزدی 3283
17 دانشکده علوم زیستی خانمفاطمهاخلاصی 4718
18 دانشكده علوم رياضي آقاي امين كايدي 4443
19 دانشكده فناوري هاي برتر آقاي بهنام عزيزي 3196
20 پژوهشكده اقتصاد آقای محمد نوروزي
خانم فاطمهمیرعظیمی
3911
3901
21 پژوهشكده مهندسي آب خانم رضوانه منادي 3998
22 پژوهشكده فناوري اطلاعات خانم ندا خدابنده لو 3950
23 پارك علم و فناوري آقای محمدرضا مينايي 9-77108397
24 مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي خانم زينب نورپور جويباري
خانم فاطمه اكبري
3-88630230
88630231
25 مركز ملي مطالعات و برنامه ريزي شبكه هاي قدرت خانم سمیه تهرانی 4306
26 مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوري آقای علي خسروي 22291235
27 مرکز مطالعات آفریقا آقای مجيد پيوندي 88630028
28 مرکز مدیریت تعمیرات و نگهداری روسازی خانم سميه كرسي 4903
29 مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری خانم معصومه شفيعي