میزان شهریه دانشجویان


 

میزان شهریه دوره‌های شهریه پرداز مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس با توجه به مصوبات مراجع رسمی دانشگاه، به شرح جداول زیر اعلام می‌شود:

مقطع تحصیلی دوره/نحوه پذیرش شروع به تحصیل جدول شهریه
دکتری (Ph.D) دوره نوبت دوم و ظرفیت مازاد (دانشکده علوم پزشکی) ۱۴۰۰ مشاهده
کارشناسی ارشد دانشجویان بین الملل(غیرایرانی) کلیه دانشکده ها بجز دانشکده علوم پزشکی ۱۴۰۰ مشاهده
کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم ۱۴۰۰ مشاهده
کارشناسی ارشد دوره ظرفیت مازاد (دانشکده علوم پزشکی) ۱۴۰۰ مشاهده
کارشناسی ارشد دوره یادگیری الکترونیکی (مجازی) ۱۴۰۰ مشاهده
کارشناسی ارشد دوره پردیس دانشگاهی ۱۴۰۰ مشاهده
دکتری دوره پردیس دانشگاهی ۱۴۰۰ مشاهده
کارشناسی ارشد دانشجویان بین الملل(غیرایرانی) دانشکده علوم پزشکی ۱۴۰۰ مشاهده
دکتری دانشجویان غیرایرانی آموزشی- پژوهشی کلیه دانشکده ها به جز پزشکی ۱۴۰۰ مشاهده
دکتری دانشجویان بین الملل (غیرایرانی) دانشکده علوم پزشکی آموزشی - پژوهشی ۱۴۰۰ مشاهده
دکتری دانشجویان غیرایرانی پژوهش محور کلیه دانشکده ها بجز دانشکده علوم پزشکی ۱۴۰۰ مشاهده
دکتری دانشجویان بین الملل (غیرایرانی) دانشکده علوم پزشکی پژوهش محور ۱۴۰۰ مشاهده