معاونت دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی متشکل است از:


جدیدترین اخبار
تمدید کلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۷
اطلاعیه کمیسیون موارد خاص در خصوص تمدید کلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۷ 19تیر1400
تمدید کلی دانشجویان آماده دفاع کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۶
اطلاعیه جدید کمیسیون موارد خاص در خصوص تمدید کلی دانشجویان آماده دفاع کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۶ 19تیر1400
تمدید کلی دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵
اطلاعیه کمیسیون موارد خاص در خصوص تمدید کلی دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ که شرایط استفاده از قانون دستیابی به کفایت دستاوردهای پژوهشی را ندارند. 19تیر1400
قانون کفایت دستاوردهای پژوهشی برای دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵
اطلاعیه کمیسیون موارد خاص در خصوص قانون کفایت دستاوردهای پژوهشی برای دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ 19تیر1400
شرایط تمدید مهلت دفاع دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳
اطلاعیه جدید کمیسیون موارد خاص در خصوص تمدید مهلت دفاع دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۳ که در تابستان سال ۹۸ از قانون دستیابی به کفایت دستاوردهای پژوهشی استفاده کرده‌اند. 19تیر1400
آخرین تصمیمات کمیسیون موارد خاص در خصوص تمدید تحصیلی دانشجویان در مقاطع دکتری و ارشد
آخرین تصمیمات کمیسیون موارد خاص در خصوص تمدید کلی سنوات دانشجویان با توجه به شرایط ویژه ناشی از شیوع بیماری کرونا و تأخیر به وجود آمده در تکمیل کار پژوهشی دانشجویان انجام شده است. 14تیر1400