حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


حسن مسلمی نائینی
معاون اداری و مالی


محمدرضا انصاری
معاون آموزشی و پژوهشی


امین فرخ آبادی

مدیران گروه‌ها


طراحی كاربردی


حامد احمدی
مهندسی ساخت و توليد


داود اکبری
هوافضا


سیدحمید جلالی نائینی
تبديل انرژی


رضا مداحیان