مهندسی مکانیک

 

گروه های آموزشی

طراحی کاربردی

تبدیل انرژی

مهندسی ساخت و تولید

هوا فضا

 

حوزه علمی

اداره امور آموزشی و پژوهشی

 

حوزه اجرایی

 

حوزه ریاست