تلفن

82884909

دورنگار

82884989

ایمیل

mech@modares.ac.ir

آدرس

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک طبقه سوم غربی، دفتر دانشکده مهندسي مكانيك
14115-146