ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک طبقه سوم غربی، دفتر دانشکده مهندسي مكانيك
14115-146

تلفن


82884909

دورنگار


82884989

ایمیل


mech@modares.ac.ir

وب سایت


meche.modares.ac.ir