# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 مهندسی پزشکی - بیومکانیک هوافضا کارشناسی ارشد
2 مهندسی هوا فضا: آیرودینامیک هوافضا کارشناسی ارشد
3 مهندسی هوافضا: آیرودینامیک هوافضا دکتری
4 مهندسی هوا فضا: جلوبرندگی هوافضا کارشناسی ارشد
5 مهندسی هوا فضا: دینامیک پرواز و کنترل هوافضا کارشناسی ارشد
6 مهندسی هوا فضا: دینامیک پرواز و کنترل هوافضا دکتری
7 مهندسی هوا فضا: سازه های هوایی هوافضا کارشناسی ارشد
8 مهندسی هوا فضا: سازه های هوایی هوافضا دکتری
9 طراحی کاربردی طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
10 طراحی کاربردی طراحی کاربردی دکتری
11 طراحی کاربردی: مهندسی مکاترونیک ورودی 98 به قبل طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
12 تبدیل انرژی تبدیل انرژی دکتری
13 تبدیل انرژی تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
14 مهندسی ساخت و تولید مهندسی ساخت و تولید کارشناسی ارشد
15 مهندسی ساخت و تولید - دکتری مهندسی ساخت و تولید کارشناسی ارشد
16 طراحی کاربردی: مهندسی مکاترونیک ورودی 99 به بعد طراحی کاربردی کارشناسی ارشد