مسعود ابراهیمی کچویی
دانشیار گروه هوافضا

مسعود ابراهیمی کچویی

حامد احمدی
استادیار گروه طراحی کاربردی

حامد احمدی

داود اکبری
استادیار گروه مهندسی ساخت و تولید

داود اکبری

فتح اله امی
استاد گروه هوافضا

فتح اله امی

محمدرضا انصاری
استاد گروه تبدیل انرژی

محمدرضا انصاری

امیرحسین بهروش
استاد گروه مهندسی ساخت و تولید

امیرحسین بهروش

هادی پاسدار شهری
دانشیار گروه تبدیل انرژی

هادی پاسدار شهری

حسین توزنده جانی
استادیار گروه هوافضا

حسین توزنده جانی

علی جعفریان دهکردی
دانشیار گروه تبدیل انرژی

علی جعفریان دهکردی

سیدحمید جلالی نائینی
دانشیار گروه هوافضا

سیدحمید جلالی نائینی

یوسف حجت
استاد گروه مهندسی ساخت و تولید

یوسف حجت

حسن خالقی
دانشیار گروه تبدیل انرژی

حسن خالقی

امیر راستی
استادیار گروه مهندسی ساخت و تولید

امیر راستی

غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس
استاد گروه طراحی کاربردی

غلامحسین رحیمی شعرباف مقدس

مجید ساده دل
استادیار گروه طراحی کاربردی

مجید ساده دل

محمدحسین صادقی
استاد گروه مهندسی ساخت و تولید

محمدحسین صادقی

محمد ضابطیان طرقی
دانشیار گروه تبدیل انرژی

محمد ضابطیان طرقی

روزبه عابدینی نسب
استادیار گروه هوافضا

روزبه عابدینی نسب

فاطمه السادات علوی اندراجمی
استادیار گروه هوافضا

فاطمه السادات علوی اندراجمی

اکبر علی بیگلو
استاد گروه طراحی کاربردی

اکبر علی بیگلو

یاور عنانی
استادیار گروه طراحی کاربردی

یاور عنانی

امین فرخ آبادی
دانشیار گروه هوافضا

امین فرخ آبادی

محمدرضا قضاوی خوراسگانی
استاد گروه طراحی کاربردی

محمدرضا قضاوی خوراسگانی

مرتضی کارآموز مهدی آبادی
استادیار گروه طراحی کاربردی

مرتضی کارآموز مهدی آبادی

محمد رضا کرفی
استادیار گروه مهندسی ساخت و تولید

محمد رضا کرفی

سعید کریمیان علی آبادی
استادیار گروه هوافضا

سعید کریمیان علی آبادی

محمد گلزار
دانشیار گروه مهندسی ساخت و تولید

محمد گلزار

غلامحسین لیاقت
استاد گروه طراحی کاربردی

غلامحسین لیاقت

مجید محمدی مقدم
استاد گروه طراحی کاربردی

مجید محمدی مقدم

رضا مداحیان
دانشیار گروه تبدیل انرژی

رضا مداحیان

حسن مسلمی نائینی
استاد گروه مهندسی ساخت و تولید

حسن مسلمی نائینی

کیومرث مظاهری بادی
استاد گروه تبدیل انرژی

کیومرث مظاهری بادی

مهدی معرفت
استاد گروه تبدیل انرژی

مهدی معرفت

محمدجواد ناطق
استاد گروه مهندسی ساخت و تولید

محمدجواد ناطق

محمد مهدی هیهات
دانشیار گروه تبدیل انرژی

محمد مهدی هیهات

اعضای هیات علمی بازنشسته

قاسم حیدری نژاد
استاد گروه تبدیل انرژی

قاسم حیدری نژاد

بهزاد قدیری دهکردی
استادیار گروه هوافضا

بهزاد قدیری دهکردی

مجید میرزائی
دانشیار گروه هوافضا

مجید میرزائی

اعضای هیات علمی ادوار گذشته

مرحوم سیامک اسماعیل زاده خادم
استاد گروه طراحی کاربردی

مرحوم سیامک اسماعیل زاده خادم