فرم‌ها


 
فرم های دانشگاهbulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
کاربرگ شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 94
کاربرگ شماره 2: کاربرگ تعیین استاد راهنما و زمینه ­کاری پایان‌نامه کارشناسی ­ارشد کارشناسی ارشد 334
کاربرگ شماره 3:کاربرگ تعیین موضوع سمینار دوره کارشناسی­ ارشد و دکتری مشترک 245
کاربرگ شماره 4: کمیسیون موارد خاص مشترک 73
کاربرگ شماره 5: کاربرگ تایید آماده بودن رساله/پایان نامه جهت دفاع نهایی مشترک 48
کاربرگ شماره 6: کاربرگ تقاضانامه تبدیل شیوه تحصیلی از آموزشی - پژوهشی به شیوه آموزشی مشترک 44
کاربرگ شماره 7: کاربرگ درخواست مهمانی دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس به سایر دانشگاهها مشترک 83
کاربرگ شماره 8: کاربرگ درخواست دانشجو برای معادلسازی دروس تخصصی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مشترک 37
کاربرگ شماره 9: کاربرگ درخواست بررسی مدارک پزشکی دانشجو مشترک 34
کاربرگ شماره 10: درخواست دانشجو مشترک 63فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
کاربرگ شماره 24: کاربرگ تاييد مقاله توسط استاد راهنما مشترک 85
کاربرگ شماره 23:شیوه نامه نگارش و تدوین پایان نامه /رساله دانشجویی مشترک 265
کاربرگ شماره 1: کاربرگ دریافت وام دکتری 14
کاربرگ شماره 2 : کاربرگ طرح تحقیق رساله دوره دکتری دکتری 168
کاربرگ شماره 25: کاربرگ اخذ مجوز فعالیتهای پژوهشی در دوره کرونا مشترک 196
کاربرگ شماره 4: کاربرگ درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری 87
کاربرگ شماره 5: کاربرگ صورت جلسه ارائه سمینار شش ماهه دوره دکتری دکتری 107
کاربرگ شماره 6: کاربرگ صورت جلسه پیش دفاع دکتری دکتری 120
کاربرگ شماره 7: کاربرگ دفاع از رساله دکتری دکتری 134
کاربرگ شماره 8: کاربرگ صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 263
کاربرگ شماره21:طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 373
کاربرگ شماره 9: کاربرگ تغییر عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری مشترک 90
کاربرگ شماره 10: کاربرگ «کاربرگ تعیین/ حذف استاد مشاور پایان¬نامه/ رساله» مشترک 96
کاربرگ شماره 12: شرایط استفاده از دوره هی تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دوره دکتری دکتری 35
کاربرگ شماره 13: مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده شرکت در دوره شش ماهه فرصت مطالعاتی دانشجویان دو دکتری 34
کاربرگ شماره 14: ارائه گزارش سه ماه کارشناسی ارشد 280
کاربرگ شماره 15: آیین نامه چاپ مشترک 334
کاربرگ شماره 16: کاربرگ صورتجلسه مشترک 88
کاربرگ شماره 17: کاربرگ قرارداد مشترک 42
کاربرگ شماره 18:آئین نامه حق مالکیت مشترک 270
کاربرگ شماره19: کاربرگ درخواست پیش دفاع دکتری 134
کاربرگ شماره 20: فرمت تسویه حساب دانشکده مشترک 374
کاربرگ شماره 22:تقاضاي تعيين/ حذف استاد راهنمای دوم کارشناسی ارشد 50