ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 آزمایشگاه مهندسی حرارتی تبدیل انرژی مهندس وحید مشفق 82883964
2 آزمایشگاه محاسبات عددیCFD تبدیل انرژی مهندس وحید مشفق 82883963
3 آزمایشگاه شبیه سازی احتراق تبدیل انرژی مهندس وحید مشفق 82883962
4 آزمایشگاه سیستم های انرژی پیشرفته تبدیل انرژی مهندس وحید مشفق 82884941
5 آزمایشگاه جریانهای چند فازی تبدیل انرژی مهندس وحید مشفق 82885068
6 آزمایشگاه رباتیک و مکاترونیک طراحی کاربردی مهندس نادر علیزاده 82883996
7 آزمایشگاه ارتعاشات و صوت طراحی کاربردی مهندس نادر علیزاده 82883946
8 کارگاه کامپوزیت طراحی کاربردی مهندس نادر علیزاده 82884926
9 آزمایشگاه جامع مهندسی مکانیک طراحی کاربردی مهندس نادر علیزاده 82884916
10 آزمایشگاه تحلیل سازه های مکانیکی طراحی کاربردی مهندس نادر علیزاده 82884317
11 آزمایشگاه دینامیک طراحی کاربردی مهندس نادر علیزاده 82883346
12 آزمایشگاه کامپوزیت طراحی کاربردی مهندس نادر علیزاده 82884943
13 آزمایشگاه مکانیک ضربه طراحی کاربردی مهندس نادر علیزاده 82883531
14 آزمایشگاه قطعات کامپوزیت، هوشمند و سبز مهندسی ساخت و تولید نادر علیزاده 82884916
15 آزمایشگاه شکل دهی واتصال مواد مهندسی ساخت و تولید نادر علیزاده 82883346
16 آزمایشگاه فناوریهای پیشرفته ماشین ابزار مهندسی ساخت و تولید نادر علیزاده 82884317
17 آزمایشگاه تکنولوژی پلاستیک مهندسی ساخت و تولید نادر علیزاده 82884317
18 آزمایشگاه طراحی و ساخت به کمک کامپیوترCAD CAM مهندسی ساخت و تولید نادر علیزاده 82884316
19 کارگاه تکنولوژی پلاستیک(اکستروژن) مهندسی ساخت و تولید نادر علیزاده 82884304
20 آزمایشگاه روشهای ساخت افزودنی (چاپگرهای سه بعدی) مهندسی ساخت و تولید نادر علیزاده 82884317
21 آزمایشگاه اندازه گیری ابزاردقیق مهندسی ساخت و تولید نادر علیزاده 82883505
22 آزمایشگاه مکانیک شکست هوافضا مهندس وحید مشفق 82884943
23 آزمایشگاه میکروموتور فضایی(تست سرد و گرم) هوافضا مهندس وحید مشفق 82884922
24 آزمایشگاه موتور و پیشرانش هوافضا مهندس وحید مشفق 82884397
25 آزمایشگاه روباتهای پرنده هوافضا مهندس وحید مشفق 82883504
26 آزمایشگاه آزمون های غیر مخرب مهندسی ساخت و تولید نادر علیزاده 82884966
27 آزمایشگاه ملی احتراق تبدیل انرژی مهندس وحید مشفق 82885069
28 آزمایشگاه شبیه سازی عددی جریانهای چند فازی تبدیل انرژی مهندس وحید مشفق 82885069
29 آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری پیشرفته تبدیل انرژی دکتر ضابطیان