متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد صادق حسین زاده، گروه آموزشی طراحی کاربردی

خلاصه خبر: عیب یابی تجهیزات دوار با استفاده از تبدیل هیبلبرت- هوانگ و در نظر گرفتن پارامترهای غیر خطی

 • عنوان: عیب یابی تجهیزات دوار با استفاده از تبدیل هیبلبرت- هوانگ و در نظر گرفتن پارامترهای غیر خطی
 • ارائه‌کننده: آقای محمد صادق حسین زاده
 • استاد راهنما: دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مجید ساده دل
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مهدی بهزاد
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر عباس روحانی بسطامی
 • استاد ناظر خارجی سوم: دکتر بابک محمدزاده اصل
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مجید ساده دل
 • مکان: P 06
 • تاریخ: 97/09/07
 • ساعت: 08:00

چکیده: بکارگیری روشهای کارا و سازگار در حوزه زمان-فرکانس جهت پردازش سیگنالهای ارتعاشی ناایستا یا غیرخطی، همچنین استخراج ویژگیهای پایور و مرتبط با عیب، مهمترین مراحل شناسایی عیب در یک تجهیز دوار است. هدف اصلی این رساله، ارتقاء تبدیل هیلبرت-هوآنگ با استفاده از مزایای ویژگیهای غیرخطی و مبتنی بر آنتروپی، جهت شناسایی زودهنگام ظهور عیب، تشخیص شدت و نوع آن است. به علاوه استفاده از ویژگیهای مناسب، منجر به محدود شدن اطلاعات اضافی و رفع نیاز به روشهای پیچیده کاهش بعد در شناسایی عیب های یک سیستم دوار خواهد شد. رویکرد اصلی، استفاده بهینه از ابزارهای پردازش سیگنال و ویژگیهای آماری مناسب جهت تشخیص نشانه های عیب در مراحل اولیه آن است. اولین گام، بهبود و ارتقاء روش تجزیه تجربی مود با استفاده از تبدیل موجک به عنوان یک ابزار جهت حذف نویز و پیش پردازش سیگنال ورودی است. انتخاب بهترین ترکیب از پارامترهای تاثیرگذار بر فرآیند حذف نویز براساس یک شاخص کارایی جدید در حوزه زمان و فرکانس، از نوآوری های این پژوهش میباشد. از طرف دیگر با استفاده از آنتروپی تقریبی و ضریب اطلاعات متقابل، یک شاخص ارزیابی جدید برای تنظیم پارامترهای روش تجزیه تجربی مود انباشته، جهت استخراج بهینه توابع مود ذاتی و جلوگیری از اختلاط آنها پیشنهاد میگردد. با معرفی شاخص حساسیت براساس ضریب اطلاعات متقابل و سطح انرژی توابع مود ذاتی، مجموعه ای از توابع حساس به عیب انتخاب می گردد. با استفاده از مزایای آنتروپی جایگشت و آنتروپی طیف حاشیه ای هیلبرت، آستانهای برای ظهور عیب با توجه به مقادیر آنتروپی حساس ترین تابع مود ذاتی، تعیین میگردد. نتایج نشان میدهد که این رویکرد میتواند بدون استفاده از فرآیندهای حذف نویز وهمچنین سایر روشهای یادگیری و یا طبقه بندی، برای تشخیص انحراف از حالت کارکرد سالم سیستم بدون توجه به نوع عیب، بکارگرفته شود. تخمین شدت عیب مستلزم استفاده از فرآیند حذف نویز و توجه به انرژی بخشی حساس به عیب سیگنال است. با معرفی شاخص شدت عیب بر مبنای مقادیر ویژه توابع مود ذاتی حساس به عیب، شناسایی سطح پیشرفت عیب در نمونه های عملی و آزمایشگاهی متفاوت، با انواع مختلف عیوب، براساس تئوری حد مرزی میسر میگردد. از طرف دیگر توجه به شاخص چولگی و مقدار آنتروپی نسبی میان توزیع انرژی توابع مود ذاتی در شرایط کاری مختلف معیاری جهت تخمین شدت و محل عیب پیشنهاد میشود. در مرحله بعد، با تعریف شاخص نوع عیب، انواع عیوب یاتاقان شناسایی گردیده است. سه نوع تجهیز متفاوت برای صحه گذاری هر مرحله از روش پیشنهادی جهت شناسایی ظهور عیب، شدت و نوع آن به کار گرفته شده است. نتایج هر مرحله، افزایش دقت و سرعت و همچنین کاهش پیچیدگی فرآیند عیبیابی نسبت به کارهای پیشین را نشان میدهد
کلمات کلیدی: عیبیابی سریع، ویژگیهای غیرخطی، ویژگیهای مبتنی بر آنتروپی، تبدیل هیلبرت - هوآنگ، حذف نویز، تشخیص شدت و نوع عیب

5 آذر 1397 / تعداد نمایش : 328