اکبر علی نیا

اکبر علی نیا

رییس امور اداری دانشکده
82884305
akbar.alinia@modares.ac.ir
گیتی  طیار

گیتی طیار

رئیس اداره امور آموزشی و پژوهشی
82883514
g.tayar@modares.ac.ir
شهره پارسازاد
شهره پارسازاد

مسئول دفتر دانشکده

82884909
s.parsazad@modares.ac.ir
محمد تقی رودی
محمد تقی رودی

اختر سهرابی
اختر سهرابی

کارشناس ارتقا هیات علمی

82883983
a.sohrabi@modares.ac.ir
نادر علیزاده
نادر علیزاده

کارشناس آزمایشگاه ساخت و تولید و طراحی کاربردی

82884305
n.alizadeh@modares.ac.ir
صبا  گلشاهی
صبا گلشاهی

کارشناس امور پژوهشی

82883804
وحید مشفق
وحید مشفق

کارشناس آزمایشگاه تبدیل انرژی و هوافضا

82885069
v.moshfegh@modares.ac.it
فرشته نجفی
فرشته نجفی

کارشناس آموزش

82883519
najafi@modares.ac.ir