آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
استفاده از خدمات ساير کتابخانه‌ها استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مقررات امانت منابع و تجهیزات دیداری شنیداری استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
عضویت و نحوه استفاده از منابع بخش امانت کتابخانه مرکزی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مراحل تسویه حساب دانش آموختگان در کتابخانه مرکزی دانش‌آموختگان
مقررات سالن مطالعه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مقررات مربوط به تاخير در تحويل مواد و منابع امانت گرفته شده استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
نحوه استفاده از خدمات گروه اطلاع رسانی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/سایر
تعرفه دریافت پایان نامه و رساله دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شرایط و نحوه استفاده از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان