فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
برگه درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 109
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمي بين‌المللي خارج از كشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 63
شرایط استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری به همراه کاربرگ -وزارت علوم دکتری 535
برگه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 135
فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی دکتری 124
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی (سندمالی یا دانشجویی) دکتری 193
برگه گزارش سفر دانشجویان دکتری دکتری 249
برگه استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 63
طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 1585
تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر درجلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 508
فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری دکتری 409
درخواست ارائه سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 710
برگه صورتجلسه سمینارشش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 808
برگه صورتجلسه پیش دفاع دکتری دکتری 647
برگه صورتجلسه دفاع ازرساله دکتری دکتری 364
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 269
برگه ارزیابی محتوای رساله دکتری دکتری 309
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله دکتری 141
راهنماي نگارش و تدوين رساله دکتری دکتری 1098
برگه ارزیابی مستندات پژوهشی رساله دکتری دکتری 268
برگه ارزيابی مديریت پژوهشی رساله دکتری دکتری 177
حکم تصویب موضوع رساله دکتری دکتری 336
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور مشترک 31
درخواست شركت در كارگاه‌های خارج از كشور مشترک 30
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی ـ تخصصی داخل و خارج كشور مشترک 75
برگه درخواست شركت در مجامع علمی داخل كشور برای دانشجویان مشترک 29
برگه گزارش سه ماهه مشترک 1950
برگه قرارداد مشترک 136
برگه صورتجلسه مشترک 406
برگه هزینه‌كرد پشتیبانی پایان‌نامه / رساله مشترک 330
برگه مجله چكیده پایان‌نامه‌های ایران (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) مشترک 209
برگه مقالات مستخرج از پایان‌نامه / رساله دانشجویان مشترک 549
برگه انتخاب رساله / پایان‌نامه برتر دانشجویی مشترک 220
برگه استفاده از امكانات آزمایشگاهی مشترک 779
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله مشترک 138
برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 962
نمونه حاشیه‌بندی صفحات شروع هر فصل پایان‌نامه / رساله مشترک 998
آئین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 1336
آئين نامه چاپ پایان‌نامه /رساله دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 1576
معرفی‌نامه مشترک 258
برگه پرسشنامه ايمنی، بهداشت و محيط زيست همراه پروپوزال مشترک 587
فرم صدور مجوز همکار تحقیقاتی مشترک 129
برگه ارائه مقاله در مجمع علمي خارج از كشور هیات علمی 36
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمی بين‌المللی خارج از كشور هیات علمی 17
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی- تخصصی داخل و خارج كشور هیات علمی 27
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور هیات علمی 8
قرارداد فوق دكتری هیات علمی 83
برگه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی هیات علمی 157
برگه سفرهای خارجی هیات علمی 54
برگه چكیده فرصت مطالعاتی هیات علمی 121
مدارك لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی كه پس از بازگشت باید ارائه شود هیات علمی 135
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی كوتاه مدت هیات علمی 101
برگه برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 33
گزارش یكساله پیشرفت كار برنامه‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 68
گزارش سه‌ماهه پیشرفت كار طرح‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 185
برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دكتری برای عناوین اعلام شده در جراید هیات علمی 15
کاربرگ تقاضای صدور معرفی‌نامه همکار تحقیقاتی هیات علمی 55
برگه سند محضری هیات علمی 41
برگه ساخت دستگاه هیات علمی 25
فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری هیات علمی 23
پرسشنامه طرح تحقيقاتی با حمايت مالی بنياد نخبگان هیات علمی 26
برگه درخواست خرید از محل اعتبار پژوهشی ویژه(گرانت) هیات علمی 387
برگه شکایت هیات علمی 36
برگه طرح تحقیق پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 1868
حکم تصویب موضوع پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 609
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 465
راهنماي نگارش و تدوين پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 1658
فرم ارزیابی دفاع ازپايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 651
فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 433
فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 459