افراد


 

 • سید عباس حسینی
 • رئیس اداره امور آزمایشگاه‌ها
 • 82883110
 • منیژه زیبایی نظام آباد
 • رئیس اداره پژوهش
 • 82883079

 • معصومه پورهاشمی
 • کارشناس مجامع داخلی و خارجی و مسئول دفتر مدیریت پژوهشی
 • 82883115-3143
 • مینا زیبایی نظام آباد
 • کارشناس امور پژوهش و کارشناس اداره امور آزمایشگاه ها
 • 82883091
 • حمید عابد
 • کارشناس امور پژوهش، کارشناس طرح ارتقاء تراز بین‌المللی
 • 82883163
 • مریم مجرب
 • کارشناس پژوهشی ارزیابی مقالات در نشریات ملی و بین المللی
 • 82884108