شرح وظایف


 
  • انتشار کتاب و مجلات دانشگاه
  • نظارت بر ارتقای کیفی و کمی کتاب و مجله
  • انتشار برخط آثار
  • معرفی دانشگاه در مجامع بین‌المللی از طرق نشر آثار